Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1949–1950


Rok 1949

Složení MAVNF

Místní akční výbor měl v r. 1949 8 členů.
Předseda: Kinský Vilém – KSČ
Jednatel: Kroupa Karel – KSČ
Členové: Hlaváč Josef, Stuchlík Václav, Jezdinská Marta, Vele Bohuslav ml., Hajný Vladimír, Vaňátko Vít

Úkolem akčního výboru bylo provést očistu veřejného života a všech složek národní fronty, koordinovat spolupráci, složek všech NF při budovatelských úkolech na výstavbě republiky a socialismu, zajisti výsledky vítězství pracujícího lidu dosažené v únoru 1948.

Slavnosti, manifestace a jiné veřejné politické akce

Dne 18. prosince uspořádána v sokolovně veřejná oslava 70. narozenin J. V. Stalina, generalissima SSSR. Proslov měla učitelka Hana Půlpánová. Program oslavy obstaraly školní děti s ČSM. Oslav se zúčastnilo 150 občanů.
Předtím v obcích probíhala podpisová akce: ?Zdravice J. V. Stalina?. Zdravici podepisovali nejdříve žáci a pracující v závodech. Na semilském okrese podepsalo zdravici 75% obyvatel okresu.
Na počátku listopadu uspořádán ?Měsíc československo – sovětského přátelství?. 1. května oslavili všichni pracující Svátek práce. Veřejné oslavy v Železném Brodě zúčastnili se pracující Líšného. V pestrém májovém průvodu jely 2 alegorické vozy z Líšného. Výzdobu vozů provedli dělníci PBZ. Vozy znázorňovaly průmyslovou výrobu textilní.

Zřízení matričního úřadu při MNV v Líšném

Dne 8. 10. 1949 ONV Semily přípisem oznamuje zřízení matričního úřadu v Líšném a žádá přidělení k tomu účelu vhodných místností. Usneseno umístit matriční místnosti v budově bývalého PKD. Matrikářem určen Josef Pešta, ředitel školy, zástupcem matrikáře Rudolf Netřebský, důchodce a hostinský v Líšném. Oba předvoláni ke školení a vedení matrik od 6. 11. do 10. 11. 1949. Školení ukončeno zkouškou. Zařízení sňatkové síně vyžádalo si nákladu 150 000 Kč. Veškerý náklad nesla obec. Matriční újezd tvoří obce: Besedice, Líšný, Skuhrov, Sněhov, Vranové a Vrát.

Poměry hospodářské

V r. 1949 měla obec 430 obyvatel.
Zemědělci:
nad 1 ha?.. 34
pod 1 ha?.. 20
Výkonní zemědělci jsou 4. Ostatní jsou zaměstnáni v PBZ nebo ve sklářství.

Předpis brambor 350q dodáno 240 q
Tvrdé obilí 13 q dodáno 19 q
Oves 15 q dodáno 15 q
Mléko 20 000 l dodáno 17 240 l
Hovězí maso 3 800 kg dodáno 3 057 kg
Vejce 11 800 dodáno 11 800


 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba na lístky

Maso?.77q, vejce 43 000, brambory 420q, mouka 35.500kg, chleba 35.500kg, cukr 62.000kg
Nejlepší pozemky jsou v držení PBZ, na které se žádný předpis nevztahuje.

Ceny některých poživatin v r. 1949 na volném trhu:

Ceny některých poživatin v r. 1949 na volném trhu
1 kg hovězího masa 190 Kčs
1 kg vepřového masa 300 Kčs
1 kg šunky 500 Kčs
1 kg uher. salámu 1 000 Kčs
1 kg zrnkové kávy 1 500 Kčs
1 kg zrnkového čaje 1 500 Kčs
1 kg mandlí 500 Kčs
1 kg hrozinek 500 Kčs
1 kg rýže 350 Kčs
litr rumu 300 Kčs
1 rohlík obyčejný 1,30 Kčs
1 loupáček 3 Kčs
  Šaty mužské od 6 000 Kčs výše

Od 1. 10. byl uvolněn chléb, mouka a pečivo.

Sociální poměry

Obyvatelstvo místní obce je zaměstnáno jednak v zemědělství a jednak v průmyslu(textilní, sklářský). Někteří občané jezdí za svým zaměstnáním do Železného Brodu, Turnova i Semil.

Úroveň bydlení

Se stoupající životní úrovní stoupají i požadavky občanů na bydlení. V Líšném je nedostatek vyhovujících bytů. Žádné nové stavby obytných domů nebyly podniknuty. Bytová tíseň se stupňuje přistěhováním se nových dělníků (ba i rodin) pro místní továrnu PBZ a za účelem opravy tunelu. Tuto opravu provádějí Československé stavební závody – BARABA – stanoviště Líšný. Zaměstnancům se říká? Barabové?. Pracují zde dělníci i odborníci různých národností: Italové, Maďaři, Slováci, Češi a přidávají se k nim jako dělníci i naši občané. Přešli sem z opravy tunelu v Nové Pace a část jich pracuje ještě na opravě tunelu v Sychrově.
Počet obyvatel v r. 1949 činil 430.
Z toho bylo:
5 Němců ze smíšeného manželství, 2 Ukrajinci, 3 Italové, 15 Slováků. Někteří z dělníků jsou zde hlášeni dosud přechodně.

Poměry školní

Ve školním roce 1949-50 byla v Líšném 1 třída národní školy a v červnu byla zřízena 1 třída mateřské školy v budově národní školy. Na mateřské škole bylo zapsáno 21 dětí. Všichni žáci byli národnosti české.
Školní rok 1949-50 byl zahájen 1. 9. 1949 a skončil 30. 6. 1950. Vyučovalo se po celý školní rok. Feriální sobota byla zrušena. Prázdno bylo v sobotu a ve středu odpoledne. Pololetní prázdniny trvaly od 1. 2. do 6. 2. 1950. Školní rok zahájen s 21 žáky a skončen s 26 žáky.
Změny v učitelstvu:
Z příkazu ONV – referát školství v Semilech, ze dne 29. srpna 1949 nastala změna ve vedení správy školy. Ředitelem školy se stává Josef Pešta, bývalý ředitel národní školy ve Vlastiboři. Jeho předchůdce Oldřich Kousal byl přeložen do Vlastiboře. Ženským ručním pracím vyučovala Květa Bartošová – Hlavová ze Splzova. Náboženství římskokatolickému vyučoval František Procházka, farář ze Bzí, náboženství československému František Třešňák, učitel čsl. nábož. z Turnova, nábož. Jednoty bratrské R. J. Trousil, farář z Huntířova.
Na počátku školního roku byla dokončena oprava střechy školní budovy. Z tříd odstraněny kříže.

Zapojení školy do života obce:
Žactvo národní školy působilo a doplňovalo program četných kulturních podniků. Všechny památné dny byly ve škole vhodným způsobem oslaveny. Ředitel školy je značně zapojen i v životě mimoškolním. Na ukončení školního roku podniklo žactvo jednodenní hodnotný výlet do Hřenska. Počasí bylo velmi příznivé. Děti si prohlédly cestou zákupský zámek a projely se parníkem z Děčína do Hřenska. Na zpáteční cestě se zastavily v Doksech.
Patronát:
Závod PBZ Líšný, který má patronát nad národní a mateřskou školou v Líšném, jeví značný zájem o školu, na školní výlet věnováno 5 500 Kčs na zakoupení radiopříjímače pro školu 1 241 Kčs. Škola zase udržovala stálý styk s dělníky PBZ. Žactvo je navštívilo přímo na pracovišti a zástupci dělníků byli zváni do schůze SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). A na oslavy.
Žákovská organizace prováděla sběr starých surovin (hodnotnou a cenovou surovinu pro stát) (papír, hadry, kosti) 1421 kg, sběr lahví, léčivých bylin, šípků, makovic, apod. 16 žáků se zúčastnilo soutěže spořivosti mládeže. Celkem uspořeno 6 157,50 Kčs
Dětem mateřské i národní školy je věnována veliká péče. Podávají se jim přesnídávky: mléko nebo káva – kakao – 1 velká houska. Přesnídávky vaří pí Velová za 20 Kčs denně, mléko dodává do PKD Líšný (vedoucí Bohumír Šulc) družstevní mlékárna na Malé Skále. Denně čerstvé housky peče pan Buchar.
Sdružení rodičů:
Po 10 letech bylo příchodem nového ředitele školy začátkem školního roku opět obnoveno Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Ustavující schůzi byli přítomni Bohuslav Vele předseda MNV, Vilém Kinský, předseda místního akčního výboru národní fronty a zástupci patronátního závodu PBZ Líšný.
Členové SRPŠ se zavázali, že budou spolupracovat se školou, aby zlepšili svým dětem krásné mládí a pomohli z nich vychovat pravé vlastence a obránce míru. Bylo 5 schůzí členských a 2 výborové.
Osvětová činnost, která byla plánována, provozovaly tyto složky: Sokol, ČSM, MOK.

Kurzy

Okresní rada osvětová v Semilech doporučila uspořádat ve všech obcích LKR (lidové kurzy ruštiny) – LKR v Líšném byl zahájen 7. listopadu. Ruštině vyučoval ředitel školy Josef Pešta. V týdnu bylo vyučováno vždy 2 hod. Kurz trval 4 měsíce. Účelem kurzu bylo seznámit posluchače s azbukou a ruským psacím písmem.

Zdravotní poměry

Zdravotní poměry v obci byly dobré. V r. 1949 nevyskytly se žádné nakažlivé nemoci, takže nebylo nutno provésti opatření zvláštního rázu. Lékařské prohlídky na národní a mateřské škole provedl MUDr. Miloš Švanda z Malé Skály.

Počasí

Celý leden bylo krásné sluneční počasí, jen asi po 2 dny trochu sprchlo. Bylo málo vody. V březnu napadlo mnoho sněhu. Silnice musely být prohazovány. Sníh zmizel začátkem dubna. Červen byl deštivý a chladný. 25. června ráno padal na Krkonoších sníh a hory byly bílé. Červenec byl chladný. Teprve asi v polovině byl na týden teplý 25°C–30°C. Pak zase bylo zima a studené větry, působící průměrnou teplotu 12°C–15°C, v noci klesla teplota pod 10°C.

Zapsal
Josef Pešta
kronikář

Rok 1950

Činnost politických stran

MAVNF se sestává z týchž členů jako loňského roku. Vedoucím činitelem v obci byla politická organizace KSČ.
Složení výboru:
Pivrnec Bohumil – předseda
Stínil Radmil – jednatel
Šourek Bohumil – pokladník
Janeček Stanislav – vedoucí desítkových důvěrníků
Místní organizace KSČ v Líšném čítala 108 členů. Schůze v r. 1950.
Výborové schůze 15
Masové školení 1–15 členů
Členské schůze 8
Slavnostní schůze 1–110 členů

Odběr tisku

40 nedělních RP.
9 denní R.P.,
6 Stráž severu,
3 Naše žena,
2 Haló,
2 Svět světů.

Veřejný život – Oslavy

6. 10. 1950 vzpomenulo výročí VŘSR (Proslov J. Pešta).
23. 11. 1950 vzpomenuto narozenin Klementa Gottwalda před veřejnou schůzí (Proslov o životě a díle presidenta měl J. Pešta).
21. 12. v místní sokolovně uspořádána oslava gen. J. V. Stalina
21. 12. zazářila opět barevná světla na Vánočních stromech republiky, bez kterého si dnes nedovedeme vánoční týden ani představit.
8. března vzpomenuto mezinárodního dne žen. Proslov měla Anežka Stuchlíková.
1. máj 1950. Letošního roku uplynulo 60 let od 1. máje 1890. Utvořena májová komise, která měla připravit a organizovat májový průvod. Před 1. májem bylo určeno 6 dvojic, jejichž úkolem bylo nejen zváti, ale i přesvědčovat liknavce o morální povinnosti průvodu a tím vyjádřit touhu po míru. Heslem letošního 1. máje bylo: Za vlast, za mír, za socialismus. Školní mládež byla poučena o 60 ti leté historii 1. máje. Hudba místního rozhlasu od časných hodin ranních označovala, že slavíme Svátek práce. V 7:30 hod. se začal řadit průvod u místní továrny PBZ.
288 účastníků.
V průvodu jely 3 alegorické vozy.
2 PBZ – 1 BARABA, byly neseny obrazy generalissima Stalina, Lenina a Gottwalda.
Vozy byly ozdobeny nápisy – Sovětský svaz – náš osvoboditel. JZD – cesta rolníků k socialismu. Žije se lépe a radostněji. V průvodu šli krojovaní Sokolové a hasiči.
Na tento průvod se zapojovali účastníci okolních obcí – Huntířov – Zelce – Splzov – Malá Skála.

Veřejná schůze občanstva

Dne 8. července konala se veřejná schůze občanstva v sokolovně. Referent z ONV ve svém referátu obíral se otázkou napadení Koreje americkými imperialisty, rozšiřování mandelinky bramborové (západní imperialisté pěstují je uměle v pařeništích).
Mírová akce.
Manifestační účast všech vrstev našeho lidu při oslavách 1. května a 5. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a hold národu SSSR a velikému Stalinovi jako nejvěrnějšímu příteli a ochránci našich národů a trvalého míru zdůraznila sílu vůle všech pokrokových lidí nejen udržeti, ale i probojovávali mír pro všechny národy celého světa proti válečným štváčům – imperialistům. Za tím účelem organizována podpisová akce mírových archů. Občané svým podpisem vyjádřili nezlomnou vůli a odhodlání zachovati mír. Ze všech místních složek určeny 4 dvojice, jejichž úkolem bylo choditi s těmito archy po domácnostech a žádali, aby obyvatelé svým podpisem vyjádřili touhu po míru. Podpisová akce provedena ve všech závodech a školách. Akce skončena 1. 5. v poledne.

Správa obce

Reorganizace MNV
V květnu ve všech obcích republiky probíhá postupná reorganizace MNV. Takřka v 15 000 obcí se tvoří orgány organisované jež podle zcela nových lidově demokratických zásad a doplňují se kádry jejich pracovníků. Dovršuje se tím proces, v jehož průběhu se změnila od základu převážně organizace státního aparátu. Zmizelo zemské zřízení a vybudováno bylo krajské, přestavěny okresy, zlikvidovaná byla řada byrokraticky organisovaných úřadů, odstraněna instituce statutárních měst. Nyní se tedy i MNV, tento nejnižší, avšak nejvíce rozvětvený článek státního zřízení, stávají orgány uspořádanými podle stejných principů jako KNV a ONV. Hovory s občanstvem sjou formou, na němž se rozvíjí občanská kontrola práce národních výborů. V průběhu reorganizační přestavby dochází v každé obci k prověřování pracovníků lidové správy a k doplňování jejich kádrů o nové svěží síly. Ukázalo se na př., že věkový průměr dosavadních funkcionářů MNV byl neobyčejně vysoký. Ve značnějším počtu jsou nyní do nár. výborů vysílány také ženy.
Reorganizace v Líšném provedena 28. 4. 1950.
MNV má 15 členů a rada MNV 5 členů.
Předseda: Bohuslav Vele
Místopředseda: Jáchym Vaňátko
Členové: Šmíd Stanislav, Stuchlík Jindřich, Brožek J., Kinský V., Kučerová A., Chvalinová M., Šourek B., Netřebský R., Pešta J., Melich Jindřich, Kneř J., Klápště Petr, Stínil Radmil

Stavba tunelu pokračuje. Pracuje se na 3 směny ve dne v noci.

Výstavba obce

Letošního roku bylo opraveno potrubí školního vodovodu. Opravu provedl závod BARABA, který se napojil na školní bazén, odkud vedl vodu do závodní jídelny a 6 ubikací pro své zaměstnance. Ubikace (dřevěné) byly postaveny za struhou naproti domků PBZ.

Činnost matriční

Od 1. 1. 1950 byly převzaty matriky z far a přenesena působnost církevních matrikářů na matriční oddělení při MNV
Matriční agenda: V obvodě narozeno a v matrice zapsáno případů:
Případy úmrtí:
Uzavření sňatků:
V matričním obvodu Líšný sou uváděny pouze případy, které spadají do obvodu matriky Líšný.

Národní sčítání lidu

ONV Semily podle § 4 odst. 2 vl. nař. č. 224/49 Sb. pro národní sčítání určil sčítacím komisařem Bohuslava Vele. Sčítací komisaři se zúčastnili školení v Železném Brodě.
Seznam voličů v r. 1950:
mužů 168
žen 140
celkem 338

JZD (Jednotné zemědělské družstvo)

Každý nový společenský řád vítězí s konečnou platností teprve tehdy, když dokáže vyrábět více, lépe a levněji než řád starý, když dosáhne vyšší výrobnosti lidského konání – práce. Rolníci mohou problém vysoké produktivity rozšířit teprve tehdy, až ovládnou nové, vyšší výrobní formy. Stát k tomu pomáhá všemi prostředky. Tisíce a tisíce traktorů jsou jedním z příkladů této pomoci, Při rozdrobenosti půdy i stroje pracují pomalu. Je třeba hromadně, kolektivně pracovat na zelených lánech. Proto mnohé obce tvoří JZD. I naše obce se rozhodla přikročit k těmto výhodám a ustavil se přípravný výbor JZD. Na semilském okrese jsou 4 družstva 1. typu, 6. družstev 2. typu a 16 přípravných výborů JZD. 2. typ: Vlastiboř, Sytová, Košťálov, Zásada, Loužnice, Bratříkov.

Mandelinka bramborová

Do radostných příprav na mírové žně zazněly pojednou hlasy na poplach.
Československá vláda adresovala lidu vážné poselství, jehož obsahem upozornění, že naše země byla napadena mandelinkou bramborovou a vyslovuje výzvu, aby bylo učiněno vše, abychom nenadále pohromě předešli v počátcích. Nejvíce jsou postiženy kraje na západě (Karlovy Vary, Chebsko, Plzeňsko). Na katastru líšenském mandelinka bramborová nalezena nebyla.

Další potraviny na volný trh

Od 6. února jsou na volném trhu 3 nové druhy masných výrobků, které nejen svou dobrou jakostí, ale i lidovou cenou přístupnou všem pracujícím, najdou velkou oblibu u našeho pracujícího lidu. Kromě těchto nových druhů uzenin a masných výrobků zavádí se na volný trh také skopové a koňské maso.
Ceny všech těchto potravin:

Ceny všech těchto potravin
lidový salám 1 kg 160 Kčs
tmavá tlačenka 1 kg 120 Kčs
sekaná pečeně   80 Kčs
skopové: pupek a krk 80 Kčs
  šrůtka a plec 100 Kčs
  hřbet a kýta 120 Kčs
koňské: svíčková 50 Kčs
  kýta a plec 45 Kčs
  roštěná s kostmi 45 Kčs

Snížené ceny potravin na volném trhu

Ministerstvo vnitřního obchodu oznamuje snížení ceny některých potravin podávaných na volném trhu. S platností od 5. července 1950 zavádějí se tyto ceny:

Ceny
cukr 1kg 140 Kčs
máslo čajové   330 Kčs
škvařené sádlo   280 Kčs
turist. salám   240 Kčs
angl. slanina   360 Kčs
dom.uzený špek   300 Kčs
pražská šunka   400 Kčs
taliány   240 Kčs
uherský salám   700 Kčs
Masové konservy:    
domácí vepřové 850g 136 Kčs
domácí hovězí 460g 60 Kčs
rus. hovězí guláš 430g 50 Kčs
rus. dušené maso 410g 45 Kčs
rus. játrová paštika 430g 55 Kčs
maď. hovězí guláš 430g 70 Kčs
polská vepř. kolínka 450g 50 Kčs
polská šunka 900g 320 Kčs

Podstatné zlepšení v restauracích. Od 5. července je zaveden ve všech hostincích a restauracích bez rozdílu pokud se v nich vyvářejí a podávají jídla, volný prodej všech jídel vedle prodeje vázaného.
Levnější a kvalitnější mýdlo:
U ostatního zboží se snižuje cena jádrového a toiletního mýdla o 20%. Vedle toho přichází do prodeje nový, lepší, jakostnější druh jádrového mýdla a kvalitní mýdlové vločky. Přitom se prodejní sítě volného mýdla zdvojnásobují. Avšak nezůstává jenom při snížení cen těchto denních potřeb. K 5. červenci se snižují ceny všech druhů součástek k jízdním kolům v průměru celokožené obuvi. Snížení cen se pohybuje od 10 do 30%.

Nové druhy mouky v prodeji

Ministerstvo vnitřního obchodu oznámilo, že od 20. 12. budou postupně uvedeny do prodeje nové druhy pšeničné mouky. Vedle dosavadní hladké mouky (české) a vedle dosavadní hrubé mouky (dvounulky) zavádí se nový druh (speciál). Dosavadní druh hladké mouky bude prodáván nadále 1kg za 7.50 Kčs, nový druh české hladké mouky, která je podstatně lepší, bude prodáván 1kg za 12 Kčs, dosavadní druh hrubé mouky dvounulky stojí 1kg 13 Kčs, nový druh hrubé mouky speciál 1kg za 21 Kčs. Krupice zlepšené kvality se prodává za 22 Kčs, dětská krupička volně 1kg za 24 Kčs, na ústřižek pro kojence 1kg za 15 Kčs.

Poměry kulturní

Organizace školy:
Národní škola je jednotřídní, 1 třída mateřské školy.
Od 1. 9. 1950 byla mateřská škola přeměněna na celodenní provoz. To znamená, že děti ve škole mají přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a po obědě spí. Provoz od 7:30hod. do 18 hod. Tímto opatřením mají o své děti postaráno pracující matky a umožňuje to dalším matkám hlásit se do zaměstnání. Bylo nutno dát do provozu školní kuchyň za kuchařku přijata Anna Kučerová – Brožková z Líšného. Takto zřízena školní stravovna má veliký význam i pro děti národní školy. I ony dostávají přesnídávku a oběd. Národní školu navštěvuje dětí, na mateřské škole pro děti od 3 do 6 let zapsáno 22 dětí, průměrně navštěvovalo 18–18 dětí.
Změny v učitelstvu:
Na národní škole nadále vyučuje Josef Pešta, ředitel národní a mateřské školy, na mateřské škole vyučovala učitelka Jarmila Hořáková – Palečková ze Sněhova – Lab (manželka hostinského na Labi) a pěstounka Marie Peštová – Plívová z Líšného č. 60.
Náboženství řím.katol. vyučoval František Procházka, farář ze Bzí, československému Třešňák, učitel náboženství z Turnova, nábož. Jednoty bratrské R. Trousil, farář z Huntířova.
Školení učitelstva:
Výnosem ONV v Semilech byl do kursu zákl. politic. školení učitelstva v Liberci poslán řed. národní školy Josef Pešta. Kurs byl 14denní a trval od 1. 8. 1950 do 15. 8. 1950.
Školní budova a učebny:
Zakoupen nový promítací přístroj 16 mm, který byl ozvučen za 40 000 Kčs. K promítání zakoupen nový zesilovač Z 25 za 12 000 Kčs. Pro zpříjemnění pobytu dětí ve škole zakoupen rozhlasový přijímač za 8 500 Kčs. Ředitel školy Josef Pešta, usiluje o stálé zlepšení pracovního prostředí dětí. K tomu účelu zakoupen 21. 4. 1950 pod školou pozemek 9a od maloskalského kováře Adolfa Rosy pro zřízení dětského hřiště. Na výzdobu chodeb byly vyzdobeny v novém duchu.
Patronát:
Mateřská škola navázala úzký styk s československými stavebními závody – závod BARABA Líšný, jehož dělníci převzali nad mateřskou školou patronát. O vánocích 1950 byli zástupci patronátního závodu pozváni k vánočnímu stromku, kde předali dětem mateřské školy jako dar oblečky (kombinesy) v ceně asi 16 000 Kčs.
Činnost sdružení rodičů a přátel školy:
Konáno 5 členských schůzí. Na nich referovali učitelé školy. Na schůzích byly promítány četné filmy. Rodičovské sdružení podporovalo práci školy. Od 1. 9. 1950 byl zřízen celodenní provoz při mateřské škole se stravovnou, při které působí:
Josef Pešta, ředitel
Jarmila Hořáková – Palečková, učitelka
Marie Peštová-Plívová, pěstounka
Anna Kučerová-Brožková, kuchařka
Jáchym Vele, školník.
Všechny síly jsou státními zaměstnanci ministerstva školství, věd a umění.

Veřejná obecní knihovna

V roce 1950 převzal knihovnu knihovník Josef Hoření, krejčí z Líšného. Zavedl v ní vzorný pořádek.
Knihovna doplňována pokrokovou literaturou beletristickou i naučnou a díly našich i ruských klasiků. Také Gottwaldova knihovna byla začleněna ke knihovně obecní. 10. 12. 1950 výstavba knih: Prodáno 35 svazků za 3 000 Kčs.

Družba lidu s armádou

O letošních vánocích ve všech obcích zakoupily místní národní výbory drobné dárky našim vojákům (knihy, cigarety). Balíčky zaslány ONV a odtud přiděleny útvarům. Do této akce se u nás zapojily i školní děti, které k dárkům napsaly vhodné dopisy, vyjadřující lásku k naší armádě.

Místní skupina Československého červeného kříže

Předseda Jáchym Vele:
Místní skupina Čs ČK zaslala resoluci Čs. výboru obránců míru, adresovanou Organizaci spojených národů, v níž se odsuzuje jednání vlády USA, na jejíž pokyn 25. června 1950 přepadly ozbrojené síly Lisyn – mana Severní Koreu.

Zdravotní poměry

Zdravotní poměry, zvláště ve škole nebyly utěšující. Na národní a mateřské škole provedl zdravotní prohlídku dětí obvodní lékař Dr. Miloš Švanda z Malé Skály.
Jako v letech minulých i letos provedl Ústav zdraví ze Semil protituberkulinovou zkoušku u žáků. Miloslav Kučera a Marie Čápová se léčili po 3týdny v Jedličkově ústavě v Liberci pro pokřivení páteře. V květnu vypukly ve škole spalničky, škola byla v týdnu od 22.–27. května zavřena na příkaz školního lékaře Dr. Miloše Švandy.

Seznam voličů v r. 1950

mužů 168
žen 170
celkem 338

Přistěhováním se mnoha dělníků k závodu BARABA nastává v Líšným bytová tíseň. Dělníci jsou ubytováni po domech ve volných bytech v hostinci u Netřebského. Částečnou vinu nesou i občané, kteří se odstěhovali do Pohraničí a tím drží vlastně 2 byty(tam i tady).
Od 1. října 1950 byly uzákoněny nové občanské průkazy

Rok byl poměrně suchý. Zima byla mírná, sněhu poměrně málo. Na Štědrý den pršelo jako na jaře. Letošního roku byla veliká úroda hub a ovoce.

Zapsal
Josef Pešta
kronikář

Obec

Počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
polojasno 29 °C 17 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 31/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 17/11 °C
sobota 22. 6. zataženo 21/9 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný