Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1929–1930


Rok 1929

Rozpočet na rok 1929

Potřeba řádná: 144.702 Kč
Úhrada řádná: 91.713 Kč
Schodek: 52.989 Kč
 

Přirážky:
115% k dani činžovní = 594 Kč
300 % k dani ostatní = 6 198 Kč
Celkem = 6 792 Kč
Schodek neuhrazený – 46.197 Kč bude žádán z vyrovnávacího fondu.

Správa a podniky v obci

Okresním úřadem v Semilech vypsány byly v naší obci obecní volby na den 17. března 1929. Proto svolána byla počátkem února to do sokolovny schůze našich voličů, na níž měla býti po dohodě volebních skupin stanovena jednotná kandidátka pro ušetření vydání a volebního boje. Protože však požadavky některých skupin byly přemrštěné (nár. soc. žádali 10, soc. dem. 3, republik. 3, nár. dem. 2 mandáty, což je celkem 18 mandátů a voleno býti mělo 15 členů), byla schůze bezvýsledná. Pozdějšímu vyjednávání říd. učitele Jozífka s jednotlivými skupinami podařilo se však přece docílit dohody, jejímž výsledkem byla úmluva tohoto znění:
"Zmocnění zástupci volebních stran a skupin pro volby obecního zastupitelstva v Líšném na 17. 3. 1929 vypsané učinili jsme dnes po vzájemné dohodě toto závazné usnesení: Abychom si uspořili volební boj, stavíme jednotnou kandidátku, do níž podle síly a početnosti kandidujeme tyto své členy:

A) za čsl. národní socialisty 8 členů výboru a 4 náhradníky:

 • Bukvic Josef, domkář, Libentiny č. 6
 • Voska František, tovární mistr, Líšný, č. 57
 • Koucký Stanislav, sklářský faktor, Líšný, č. 41
 • Štryncl Josef, pensista, Líšný, č. 35
 • Matura Josef, sklář, Libentiny, č.2
 • Pajkrt Stanislav, Líšný, č. 43
 • Jakš František, tov. dělník, Líšný, č. 63
 • Hudský Rafael, domkář, Líšný, č. 65

Náhradníci:

 • Stínil Bohusl., sklář, Líšný 72
 • Hajný Štěpán, tov. děl., Líšný č. 76
 • Véle Jáchym, sklář, Líšný, č. 20
 • Mastník František, tov. děl., Líšný, č. 63

B. Za čsl. soc. demokraty: 3 členy výboru a 2 náhradníky:

 • Kopal Bedřich, sklář, Líšný, č. 59
 • Novák František, tovární dělník, Líšný, č. 70
 • Šťastný Karel, tovární dělník, Líšný,č. 70

Náhradníci:

 • Klápště Petr, tovární dělník, Líšný,č. 70
 • Hradek Karel, tovární dělník, Líšný, č. 5

C. Za čsl. národní demokracii 2 členové výboru a 1 náhradníka:

 • Jiřička Bedřich, účetní, Líšný, č. 6
 • Jozífek Josef, řídící učitel, Líšný, č. 60

Náhradník:

 • Patřičný Vít, strojník, Líšný, č. 13

D. Za republikány čsl. venkova 2 členy výboru a 1 náhradníka:

 • Morávek Luděk, rolník, Líšný, č. 48
 • Pajkrt Josef, rolník, Líšný, č. 60

Náhradník:

 • Flajšman Stanislav, rolník, Líšný, č. 22

Náhradníci nastupují v případě potřeby na místo člena výborem své volební skupiny.

Pro volbu obecní rady navrhujeme tyto směrnice:
A. starostu a náměstka, ostatním pak (B–C–D) po 1 členi obecní rady

Pro volbu finanční komise:
A. 1 člen volený z výboru a 2 jmenováni odborníci.
B. 1 člen volený z výboru, C a D – 1 člen a 1 odborník.

Pro volby místní školní rady:
A. 1 člen a 2 náhradníci, B. 1 člen, C a D – 1 člen a 1 náhradník.

V komisích ostatních žádáme, aby všecky skupiny volební byly poměrně zastoupeny, a to tak, aby v každé byl alespoň 1 člen z obecního zastupitelstva, ostatní pak z volitelných občanů ostatních, aby co možno nejvíce občanů bylo ve správě obce zúčastněno. Žádajíce, aby těmto směrnicím byla v nastávajících schůzi obecního zastupitelstva vyhověno znamenáme:

 • za čsl. národní socialisty: František Jakš,
 • za republikány: Morávek L.
 • za sociální demokraty: Karel Šťastný
 • za národní demokraty: Josef Jozífek

V Líšném, 13. února 1929.

Tato listina opatřená podpisy důvěrníků i náhradníků a mimoto více jak 10ti podpisy voličů doručena obecnímu úřadu v Líšném. V ustavující schůzi 14. dubna konané, v níž předsedal podle stáří člen Josef Štryncl a okresní úřad zastupoval řídící učitel z Malé Skály Jan Kubín, nebylo však po prohlášení Stanislava Kouckého vyhověno a relativní většinou zvoleni: (Před volbou prohlásil člen Jozífek, že v důsledku nedodržení úmluvy bude voliti prázdnými lístky a žádnou volbu nepřijme)
Za starostu: Josef Bukvic – 8 hlasy
Za náměstka: Poprvé Matura Josef 6 hlasů, ostatní roztříštěny.
Po druhé: Matura Josef, 8 hlasy.
Obecní rada: Po prvé: Šťastný Karel 11 hlasy, Jozífek Josef 9 hlasy, Koucký 7 hlasy, Jozífek nepřijal
Po druhé: Koucký – 9 hlasů, Jiřička B. – 8 hlasů
Obecní rada: Bukvic, Matura, Koucký (nár.soc.), Šťastný (soc.dem.), Jiřička (nár.dem.) – republikáni 0
Obecní pokladník volil se šestkrát. Jednou bezvýsledně. Pak zvoleni: Morávek, Jozífek, Voska, Pajkrt Stanislav – volbu nepřijali, až konečně zvolen Hudský, jenž volbu přijal.
Finanční komise: Kopal, soc. dem.(10 hlasy), Pajkrt Stanislav, národní soc., 9 hlasy, Jakš František, nár. soc. 8 hlasy – Národní demokrati a republikáni – 0
Místní školní rada: Probošt Al., soc. dem. 10 hl., Mastník František, nár. soc., 12 hlasy, Voska František, nár. soc. 11 hlasy – Národní demokrati a republikáni 0
Za náhradníky: Nedvídek E., nár. dem. 8 hlasy, Véle Josef, rep. 8 hlasy, losem Jakš František, nár. soc.
Proti této volbě podán byl ksup. republikánů (Josef Pekař, č. 16) – a národní dem. Protest tohoto znění:

Pekař Josef, č. 16, Véle Josef a spol., voliči do obecního zastupitelstva v Líšném.
Námitky proti volbě obecní rady,
Dne 17. dubna 1929
Finanční komise a místní škol. rady
V Líšném dne 14. dubna 1929 konané.
Okresnímu úřadu v Semilech.
Podepsaní voliči do obecního zastupitelstva – v Líšném podávají námitky proti volbám obecní rady, finanční komise a místní školní rady v Líšném konaným dnem 14. dubna 1929 a z níže uvedených důvodů žádají, aby byly zrušeny jako zmatečné, prohlášeny ze neplatné a nařízeny volby nové, uvádějíce důvody tyto:
Řádně dle zákona podali jsme obecnímu úřadu včas svou žádost pro volbu o poměrném zastoupení do obecního zastupitelstva. Aby nepovstal boj volební, dohodli se zástupci všech volebních skupin na jednotné kandidátce, jak pro volbu do obecního zastupitelstva tak pro volbu obecní rady, finanční komise i místní školní rady na základě úmluvy ze dne 13. února 1929, které v následujícím znění bylo obecnímu úřadu doručeno, všemi kandidáty a některými voliči podepsáno. Příslušné podání zní (Uvedeno v předu) –
Byla vlastnoručně podepsána všemi kandidovanými členy výboru i náhradníky, kteří podpisy svými projevili souhlas s rozdělením mandátů obecní rady finanční komise i místní školní rady, jak v ní je vyznačeno, a vzali na vědomí, že skupiny C a D (nár. dem. a republik.) jsou sdruženy, jak ze žádných mandátů vysvítá, takže naši kandidáti, spoléhajíce na platnost smluv, ujednané jiných kroků a příprav nečinil a sdružení skupin našich před volbou zvláště nehlásili. Ale před volbou obecní rady prohlásili národní socialisté, že vedle starosty a náměstka činí nárok ještě na 3. člena obecní rady, soc. dem. na 4., takže skupině C a D zbýval pak pouze mandát. Jeden místo ujednaných dvou. Při volbě finanční komise a míst. školní rady, (kde voleno po 3 členech), vyhradili si nár. soc. po 2 členech, soc.demokraté po jednom, takže volební skupina C a D vyšly zcela na prázdno. Volilo se podle relativní většiny nikoliv poměrného zastoupení., ač žádost v té věci jak v přesto uvedených, včas podána byla, a tu ovšem skupiny A a B samozřejmě nás přehlasovaly. Poněvadž pak naše skupiny C a D souhlasily se společnou kandidátkou jen v tom případě, když sjednaná úmluva bude dodržena, což se nestalo, takže jsme byli zkráceni o sjednané a nám náležející zastoupení v obecní radě, finanční komisi a místní školní radě, nemohou býti volby jich platný, a proto podáváme proti nim námitky, žádajíce o jich zrušení a nařízení nových podle ujednané smlouvy s dodatkem, že změny mohou v ní býti činěny jen za souhlasem všech 4 skupin volebních. Po zrušení této dobře sjednané dohody mezi našimi volebními skupinami je roztrpčeno voličstvo a vytýká to ostrým způsobem členům obecního zastupitelstva za stranu nár. dem. a republikánskou. Voličstvo všeobecně právem poukazuje k tomu, že učiněná dohoda týkala se volby jak do obecního zastupitelstva, tak i do obecní rady, finanční komise a místní školní rady, a že měla báti tudíž čestně dodržena tak, jak byla sjednána. Netýká se voličstvem, že volby do obecní rady, finanční komise a mrš. Nebyly provedeny tak, jak bylo jeho přání a k jakým jedině byl dán souhlas. Způsob a stav nynější zejména u tříd poplatných, které ztrácejí úplně ve správě obce spoluúčast a jest v zájmu a prospěchu obce neudržitelný. Na to zvláště dovolujeme si upozorniti dohlédací úřad, prosíce, aby po výkonném šetření bylo to pobídkou k sjednání opravy a zrušení uzříkaných voleb zjednán byl pořádek. Dokladem všeho toho vlastnoruční podpisy oprávněných voličů."
Do konce roku 1929 nebyl protest vyřízen, a proto zůstává u dosavadní zástup ze 14. 12. 1924.

Říšské volby 27. října 1929

V Líšném odevzdány do sněmovny 343 platné hlasy. Z nich: 4 komun., 203 nár. soc., 53 soc. dem., 28 nár. dem., 47 republ., 8 živn.
Do senátu: 304 hlasů 3 komun., 182 nár. soc., 44 soc. dem., 28 nár. dem., 40 republ., 7 živn.

tabulky s volebními hlasy

V župě mladoboleslavské zvolení do sněmovny:

 • 3 národní socialisté: Jóža David, Ludmila Pechmanová, Josef Tykal.
 • 2 sociální demokraté: Jaromír Nečas, Josef Stivín
 • 2 republikáni: Jan Dubický, Bohumír Bradáč.
 • 2 komunisté: Alfr. Hadek, Alois Tyl
 • 1 nár. demokrat: František Hadač
 • 1 lidovec: Václav Kožek
 • 1 živnostník: Václav Vávra
 • 2 něm. soc. demokraté: Antonín Roscher, Richard Reckzeigel.
 • 1 něm. nár. soc.: Hugo Limm = celkem 17 poslanců

Do senátu = 13 senátorů

 • 2 č. národní socialisté: A. Kloude, Antonín Šolc
 • 2 č. republikáni:Josef Dresler, Josef Šimonek
 • 1 č. soc. dem.: Vojtěch Dundr,
 • 1 národní demokrat: Josef Havlín
 • 2 něm. soc. dem.: František Beutel, F. Reyzl
 • 1 kř. soc. něm.: Josef Bohr
 • 1 něm. n. soc.: Leo Wenzel
 • 1 n. kom.: Josef Pilz.

Do sněmovny celkem zvoleno poslanců:
46 č. nár. soc., 16 něm. agr., 14 něm. kř. soc., 9 maď. křesť. soc., 8 n. n. soc., 7 n. nac., 4 pol. až., 3 liga, 30 kom., 21 n. soc. dem., celkem 300 poslanců.

Koaliční vládě ustavena 7. prosince 1929 takto:

 • 4 republik.: Předseda František Udržal, orba Boh.Bradáč, vnitro dr. Juraj Hávik, nár.obrana dr. K. Viškovský.
 • 3 č. soc. dem.: zásob. Rud. Bechyně, justice dr. Altr.Meisner, školství dr. Ivan Dérer
 • 2 č. nár. soc.: zahraničí dr Ed.Beneš, pošty a telegraf dr. Emil Frankl.
 • 2 č. lidovci: veřej. práce Ing. Jan Dostálek, unifikace: dr. Jan Šrámek
 • 1 nár. dem.: obchod dr. Josef Matoušek, 1 živnostník: železnice - Rud. Mlčoch
 • 1 něm. soc. dem. – soc. péče dr. Lud. Czech – 1 něm. agr. zdravot. dr. František Spina. 1 odborník Finance – dr. K. Engliš = 16.

Škola

Řídící učitel J. L. Jozífek, za 9. kocoura – učitel Vl. Drbohlavova, uč. ž. roč. prvá A. Kubínová, náb. čslov. far. Híťa, čsl. Vančura. Řídící učitel Jozífek pověřen výkonnou mocí mrš., protože předseda Štryncl se vzdal, náměstek Fišer zemřel, 2. učitel nezvolen, (Drbohlavova nemá pas. Práva voleb) – Stará mrš.rozpuštěna 17. 3. 1929

Úmrtí v obci r. 1929

Úmrtí v obci r. 1929
Pekař (v starobinci) * 1. 5. 1863 † 21. 2. 1929
Kotrba Ant. * 25. 3. 1866 † 13. 3. 1929 v č. 54 v Líšném
Kolomazník K. * 27.7. 1868 † 18 .4. 1929 v č. 66 v Líšném
Novotná Ludmila * 12.12.1911 † 26. 4. 1929 v č. 40 v Líšném
Rydval K. * 17. 1. 1862 † 1. 5. 1929 v č. 56 v Líšném
Šikolová M. *5. 1. 1905 † 19. 7. 1929 v č. 10 v Líšném
Mužíček Rudolf   † 26. 11. 1929 – utopil se
Jozífková A. * 4. 2. 1858 † 14. 12. 1929 č. 60 v Líšném

Požáry

U Fr. Strnada č. 49 v Líšném, 25.7. na Skále (stodoly)

Novostavby

Pajkrt Stanislav mladší, č.79, Josef Kysela č. 78

Přestavby

Pajkrt Stanislav starší, č. 42, Matura Josef, č. 2Libentiny

Přístavba

Chvalina Bohuslav, č. 47 – holírna

Podniky veřejné

Obec rozšířila veřejné osvětlení o 5 světel. Nyní má tedy 14 lamp.
V továrně konáno komisionelní řízení o stavbě barevny. Účastno mnoho přímých i vzdálených zájemníků, který se v převážné většině vyslovili proti: Obec Líšný – snad jediná – byla pro.
Fa. Liebig v Žel.Brodě ohlásila propuštění dělníků přestárlých.
Bursův hostinec prodán Bohuslavu Čížkovi za 125.000 Kč. Nový majitel počal zde čepovati 1. 5. 1929.

Poměry výdělkové a drahotní

Byly normální – příznivé. Ve sklářství se sice neudržely na výši předchozí, ale přece lepší, než ve kterémkoli jiném oboru. Drahotní jevily tendenci sestupnou – jedna znatelně. Předměty denní potřeby spíše podpořily.

Počasí

Bylo kontinentální v pravém slova smyslu. Mrazy dostoupily až -40°C, vedra pak až + 25°C. V únoru byly školy na 14 dní pro vysoké mrazy zavřeny.
Plodiny, zvláště stromy ovocné pomrzly, proto se ovoce urodilo velmi málo. Na stromoví a zvěři nastoupily mrazy úžasné škody. Úroda plodin (mimo ovoce) byla však normální, včely měly rok příznivý.

Rok 1930

Rozpočet na r. 1930

Řádná potřeba: 123.404 Kč
Úhrada: 15.030 Kč
Schodek: 108.374 Kč

Přirážky:
115% činžovní 795 Kč
300% daní ost. 7.692 Kč
Celkem 8.487 Kč

Neuhrazený schodek činí 99.887Kč
Bude žádán z vyrovnávacího fondu.

Správa v obci

Protest proti volbám vyřízen až výnosem zem. úřadu ze 25. srpna 1930. První schůze obecního zastupitelstva nového konána až 4. října 1930 v sokolovně za starostování Josefa Bukvice. Do té doby fungovalo zastupitelstvo staré, a to do 12. 6. 1930 se starostou Kouckým, od 13. 6. – 4. 10. 1930 udělena Kouckému Zdravotní dovolená, zastupoval ho náměstek Josef Matura z Libentin. Zamítací výnos protestní zní:
Panu Josefu Pekařovi a spol. v Líšném.
Námitky Vaše ze dne 18. dubna 1929 provedené, zemský úřad v Praze na základě § 67 obecního úřadu volební zamítá jako nepodstatné, ježto způsob sestavení kandidátní listiny a interní úmluvy kandidujících volebních skupin s tím spojené netvoří součást volebního řízení a nelze proto je učiniti předmětem úředního šetření a rozhodování, takže namítané nedodržení těchto dohod a úmluv sjednaných pro volbu obecní rady a obecní finanční komise není samo o sobě důvodem, ke zrušení jinak platně provedených voleb. O Vašich námitkách proti volbě místní školní rady rozhodne okresní úřad v Semilech. Výměr tento má dle § 67 ob. ř. r. platnost konečnou. Za zemského prezidenta: Šrom v. r. Okresní školní výbor v Semilech výnosem ze 2. října 1930 prohlásil člen Jozífek, že naši obec čekají veliké ještě a nákladné úkoly (dostavba silnice s mosty, obecní dům, vodovod v r. 1930, úprava cest uvnitř obce, koupě lesa, zřízení pošty aj.), na něž finanční síla naše ani zdaleka nestačí, a proto že potřebujeme shodu a svornost nejen v obecním zastupitelstvu, ale součinnost všeho občanstva, sympatie a pomoc všech politických stran, tedy i nejsilnější dnes v republice naší strany republikánské, a proto přesto, že protest proti volbám obec. Byl zamítnut, žádá o změny v zastupitelstvu našem: pokladníkem buď zvolen nynější náměstek starostův p. Matura, náměstkem čl. ob. rady p. Koucký, členem obecní rady člen skup. republikánské, která v obecní radě nyní zastoupena není. Člen p. Novák navrhl, aby věc dána byla k rozřešení členstva n. soc. org., avšak pro odpor nár. soc. žádosti Jozífkově nebylo vyhověno, což mělo za následek pozdější rozpor.
Proti usnesení obecního výboru, aby obec poskytla "Sokolu" na stavbu nové sokolovny dar 10.000 Kč, jež by se získaly výpůjčkou, začež mohly by býti konány schůze obecní ve sborovně sokolovny po 10 roků bez náhrady, podán byl protest zást. republikánů, protože smlouva o tom nebyla zhotovena, jak bylo usneseno. Okresní úřad pak usnesení zrušil. Také proti usnesení, aby schůze obecní konány byly v sokolovně za náhradu 1.000 Kč ročně, bylo protestováno, když hostinský Lhoták nabídl propůjčení místnosti ke schůzím za 350 Kč ročně, a proto okresním úřadem neschváleno. Člen Jozífek rezignoval na členství v obecním zastupitelstvu, rezignace jeho však nepřijata a udělena mu dovolená. O dostavbě silnice a nových mostech vedeno jednání stále, a přijat projekt střední, podjezdem pod školou.

Výsledek sčítání lidu v Líšném 2. 12. 1930

Výsledek sčítání lidu v Líšném 2. 12. 1930
  Líšný Libentiny Celkem
Domů obydlených 1–5, 7–60, 63–83 81 8 89
Bytů obydlených (rodin) 157 8 165
Obyvatel: mužských 278 14 292
ženských 291 20 311
Celkem 569 34 603
Z toho zdejších: 315 21 336
Cizích: 254 13 267
Svobodných: 238 13 251
Oddaných: 290 16 306
Ovdovělých 38 5 43
Rozvedených 3 0 3
Čechů: 564 34 598
Němců: 4 0 4
Ukrajinec: 1 0 1
Náboženství. Československé 314 15 329
Řím. kat. 80 1 81
jednota bratrská 14 0 14
luter. evang. 4 0 4
pravoslav. 1 0 1
bez vyznání 156 18 174
Psaní a čtení znalých 493 33 526
Psaní a čtení neznalých osob star. 8 0 8
Psaní a čtení neznalých dětí dobr. 68 1 69
Povolání: sklářů: 218 13 231
textil.dělníků 127 4 131
rolníků 14 4 18
jiných 65 1 66

 

A to: 7 kočí, 5 pekařů, 4 učitelé, 3 tovární mistři, 3 železniční zřízenci, 3 zámečníci, 3 klempíři, 3 obuvníci, 2 pasíři, 2 tovární úředníci, 2 obchodníci, 2 strojníci, 2 hostinští, 2 tesaři, 2 krejčí, 2 švadleny, 1 stavitel, 1zedník, 1 staveb.dělník, 1 holič, 1 natěrač, 1 elektrotechnik, 1 číšník, 1 kadeřnice, 1 prodavač, 1 kontrolór, 1 kovář, 1 řezník, 1 malíř, 1 lamač kamene, 1 hrnčíř, 1 obchodnice s ovocem, učňové: 1 klempíř, 1 holič, 1 v obchodě střiž., – 2 penzisté, Po odečtení 131 dětí do 14 let zbývá 26 osob bez výdělečného zaměstnání.

Škola

Řídící učitel Josef Jozífek, det. uč. Vlasta Hákova, ind. uč. Anna Havlíčková, náb. Čsl. B. Regálova, br. Vančura.
Zdravotní stav žáků nepříznivý – Epidemie: 25 případů spály, 22 spalničky, 28 černý kašel, mimo to ojediněle: záškrt, zánět příušních žláz, slepého střeva, středního ucha.
Místní školní rada ustavena 3. 11. 1930 takto: Předseda: František Voska, Líšný, náměstek: Josef Šikola, Želeč, pokladník a zapisovatel: řídící učitel Jozífek. Než zde nabude pes. práva voleb. uč. Hákova, bude ji zastupovati náhradník Nedvídek.
Spolek "Okrasa" jemuž obcí svěřen obecní pozemek před školou koupený Vil. a Milosl. Kynských za 9.750 Kč, zřídil na něm park (zahradní architekt Josef Svoboda z Malé Skály) a děl. tam přemístili pomník vojínům padlých ve světové válce, celkem nákladem přes 6.000 Kč, z čehož ještě přes 2.000 Kč dluží stav. Nedvídkovi. "Sokol" pořádal v červnu okrskové cvičení pod protektorátem obecního zastupitelstva. V Železném Brodě konána ukrajinská a sklářská výstava od 8. června do 10. srpna.
Obec uvažuje o koupi části lesa ze záboru panství rohozeckého, jež leží v katastru našem (přes 30 ha). K získání informací v Praze a prvním krokům zmocněni členové výboru Koucký a Matura. Požár v sokolovně vznikl v neděli 2. března 1930 po 1 9.hodině ranní po dělnickém plese z příčiny nezjištěné, jenž celou budovou i s příslušenstvím zničil. Hasičská pojišťovna ze 300.000 Kč pojištěné sumy vyplatila 160.000kč. Během 1 roku byla znovu postavena a nákladem přes 3 mil.Kč starostou Nedvídkem. Členstvo zúčastnilo se prací 100 hod. každý zdarma, kromě členských půjček zavedena střádací akce, nejméně 2 Kč ze čl. týdně, jež byly každou neděli vybírány. Obec pro stísněné poměry a rozmíšky v obec. zastupitelstvu nemohla přispěti.

Úmrtí v obci byla četná

Vít Hanšpach, Líšný č. 17 – * 1868 / † 14. 3. 1930 (oběšením)
František Šindlář, č. 31 – * 29. 1. 1866 / † 21. 7. 1930
Marie Pajkrtova, č. 47 – * 13. 10. 1874 / † 26. 7. 1931
František Koucký, č. 41 – * 15. 1. 1854 / † 16. 8. 1930
Fr. Daníček, č. 32 – * 18. 7. 1861 / † 20. 11. 1930

Novostavby v roce 1930

Sokolovna č. 68, Strnad František, č. 49 Kovář Jar., č. 80, Koucký Ladislav, č. 81, Štryncl Emil, č. 81, Pivrnec Václav, č. 83, Šťastný Karel, č. 84. František Kubeška koupil od Hajníka v Závrší č. 28 za 35.000 Kč. Hajníkovi se přestěhovali k Štrynclovi Ant. Č.19 Jar.Brožek z Březiny koupil od Josefa Štryncla v Závrší č.35 za 75.000 Kč. Štryncl postavil si ve Vranovém.

Počasí

V červnu a červenci byla nebývalá horka až +44°C. Pak nastalo deštivo trvající do podzimu. Trvalými dešti strženo bylo kus drážního náspu u Jizery pod Strnadovým lesíkem. Jízda vlaků byla přerušena od 3. hod.odpoledne 30. 10. do 10. hod večer 1. 11.. Doprava byla udržována přestupováním. Oprava trvala celkem 55 hodin – 2 party dělníků po 50 lidech. Úroda byla normální, včely měli rok velmi dobrý. Mnoho stromů a růží začalo následkem loňských mrazů.

Poměry drahotní

Nezměněny, výdělkové se horší. Hlásí se krize hospodářská u nás dosud nepříliš znatelná.

Obec

Počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 17 °C 8 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 10/6 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/2 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 8/0 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný