Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1931–1932


Rok 1931

Rozpočet na r. 1931

Řádná potřeba: 115.373 Kč
Úhrada: 4.528 Kč
Schodek: 110.845 Kč

Přirážky:
115% – činžovní – 681 Kč
350% – daní ost. – 28.377 Kč
Celkem: 29.058 Kč
Neuhrazeno: 81.787 Kč

Bude žádáno z vyrovnávacího fondu.

Správa obecní

Zatlačením agrární skupiny do ostré oposice a pokusy většiny soc. o její znásilňování, krize v naší obecní samosprávě vyvrcholila.
"Sokol" žádal o biograf. Žádost měl doložiti doporučujícím usnesením obecního zastupitelstva. Záležitost ta však obecnímu zastupitelstvu předložena vůbec nebyla, avšak doporučující usnesení jeho (fingované) úřadům zasláno zem. úřadu došel přípis, že žádost "Sokola" o bio nebyla obecním zastupitelstvem projednávána, a že proto dobrozdání o tom k žádosti přiložené je paděláno. Starosta Bukvic volán k okresnímu úřadu, aby se zodpovídal. Následek toho byla rezignace starosty Bukvice, jež ve schůzi 31. 3. 1931 obecním zastupitelstvem přijata. Když člen Morávek oznámil, že sdělení zem. úřadu povolal on, hlásili členové soc. stran a nár. dem Jiřička rezignaci na členství v obecním zastupitelstvu, při čemž pronášeny nešizené útoky a urážky vůči Morávkovi. Oznámení o rezignaci 12 čl. zastup. z 15ti vzal okresní úřad na vědomí a zvolil je zem. úřadu s návrhem na rozpuštění a novou volbu obecního zastupitelstva a jmenoval 4 člennou obecní komisi – Jozífek, nár. dem. – předseda, Klápště Petr, soc. dem., Koucký Stanislav, nár. soc., Morávek, republ. – Jozífek přijal funkci předsedy, když mu dáno ujištění, že nejdéle do 1 měsíce budou nařízeny nové volby.
Vt. Schůzi komise, v níž členové prohlásili, že funkci přijímají, zvolen pokladníkem Morávek (21. 4. 1931) Za svého působení upravila rozpočet vrácený, aby uveden byl do rovnováhy, snížením položek výdajových, zavedením dávky ze psů, ze hry v karty, zvýšením dávky masové a nápojové o více jak 30%, čímž docíleno snížení schodku o více než 3 000 Kč, ne však jeho rovnováhy. Řed. drah v Hradci Král. Zasláno předem žádaných 1000Kč na polit. pochůzku nutnou ke schválení úpravy podjezdu pod školou pro projektovanou silnici. Když komise trvala 1 roku, předseda šikanován a urážen členem n. soc., když nechtěl, protože podle platných předpisů nemohl vyhověti některým požadavkům, podal rezignaci doloženou lék. vysvědčením na funkci předsedy 16. července 1931 tohoto znění:

Okresnímu úřadu v Semilech
Oznamuji, že rezignuji na úřad předsedy obec. správn. komise v Líšném i na členství v komisi té, jímž jsem byl pověřen dne 22. dubna 1931 a že 20. července 1931 počínaje přestávám nésti obec. úřad v Líšném.
Důvody:

Funkci přijal jsem nejdále na 1 měsíc.

Agenda obec. úřadu u nás za nynějších mimořádných poměrů je značná, že zabírá mi veškeren volný čas a značně vadí vykonávání vlastní mé činnosti řídícího učitele. Za dobu 3. měsíců vyřídil jsem přes 250 čísel nepsaných pak a potvrzování průkazek a přihlášek nezaměstnaných našich textiláků je mnohem víc.

Situace v naší obci je krajně kritická. Příděl z vyrovnávacího fondu (81.000Kč), invest. půjčka, vybírání přiráženo – nepovoleny, rozpočet vrácen. U her. úř. dluh z roku 1930 následkem daňových odpisů přes 13.000 Kč.

Za dobu svého obecního úřadování pozoruji povážlivé zhoršení své již několikaleté choroby zrakové a srdeční, což nutno přičísti hlavně činnosti v obecní samosprávě, jež přemáhá zrak a přivádí časté rozrušení duševní.

Někteří z našich občanů těžce nesou, že správou obecního úřadu pověřen byl člen nejméně početném nás volební skupiny nenáviděných nár. dem., paušálním obviňováním, podezíráním, zesměšňováním, žádáním věcí nemožných a přerůznými způsoby otravují a znemožniti se mi snaží klidné vykonávání úřadu toho.

Vzhledem k uvedenému žádám, abych dnem 20. července byl úřadu předsedy a člena obec. správní komise v Líšném zbaven a pověřen jím byl některý občan jiný. Za předsedu doporučuji některého člena nejpočetnější u nás voleb. skupiny nár. soc. za nár.dem. za člena zást. Zdejší továrny p. účetního Jiřičku, jenž byl posledně zvolen členem obecní rady, předtím pan. předsedou obecní finanční komise.
V předpokladu, že moje resignace bude vzata na vědomí, znamenám se:

Josef L. Jozífek

Avšak než byla tato resignace vyřízena, došel výnos zem. úřadu, jímž byla obecní správní komise odvolána, protože její jmenování není zákonem odůvodněno.
Řídící učitel Jozífek vyzván, aby svolal resignovavší členy obecního zastupitelstva, vysvětlil jim příslušné odstavce obec. zříz. a volebního zákona, upozornil je na následky jich jednání a přiměl je k odvolání resignací.
To stalo se schůzí 4. srpna u Čížků konané, jejíž negativní výsledek oznámen okresnímu úřadu tímto přípisem:

Čís. 554. – Kč. 20.125.1
Dne 5. srpna 1931
Interregnum
15 příloh

Okresnímu úřadu v Semilech
Kč. 20.125.1 ze dne 31. července sděluji:
Vyrozuměl jsem členy obecní správní komise v Líšném, že je odvolána, působnost její že končí dnem vyrozumění: 1. 8. 1931
Svolal jsem členy obecního zastupitelstva i náhradníky ke schůzi na 4. 8. a dostavilo se 13 členů a 7 náhradníků (1 člen zemřel, 1 se odstěhoval, 1 náhradník je v sanatoriu) – tedy všichni přítomní členové a náhradníci.
Přečetl jsem jim přípis o úř. Č.20.125.1, v něm citované odstavce obec. ř. vol., upozornil důrazně na neblahé následky jich resignace jak pro jich osoby, tak jmenovitě pro obec, a snažil se s veškerou vehemencí přiměti je k odvolání resignaci a k plodné práci ku prospěchu obce, neboť jich osobní odpor k oposičnímu členu výboru L. Morávkovi není dostatečným důvodem k jich jednání, jmenovitě, když jich vinou zatlačen byl do oposice, kterou provádí v mezích zákona, jinak je občansky bezúhonný, volitelný, agilní a volební skupina jeho je dosti početná. Námaha moje však byla marná. Nár. soc. svými mluvčími prohlásili, že na resignaci trvají, dokud bude v zastupitelstvu Morávek. Když ani poté nebylo dbáno rady k odvolání resignace, zjistil jsem dotazem jmenným, že trvají na resignaci pp.: Bukvic, Matura, Koucký, Jekš, Pajkrt Stanislav, Voska František, Novák František, Šťastný, Jiřička ze členů a Hajný Štěpán, Stínil B., Véle Jáchym, Hrodek K., Klápště P. z náhradníků. Zbývají nerezignující pp., Jozífek, Morávek, Pajkrt Josef a náhradníci: Flajšman a Patřičný Vít, kteří nejsou schopni usnášení (z 15 čl. zastupitelstva).
Když pan starosta Bukvic a náměstek Matura resolutně prohlásili, že se vedení obecní úřadu neujmou, vyzval jsem resignací, aby své resignace řádně odůvodněné dodali během následujícího dne písemně k obecnímu úřadu, odkud budou doručeny okresnímu úřadu k dalšímu rozhodnutí, neboť zbytek obecního zastupitelstva (3 čl. a 2 náhradníci) o nich rozhodnouti nemůže. Protože řádně zvolený starosta a náměstek odmítli vésti obecní úřad, správní komise pak byla odvolána, jest v naší obci úplné bezvládí, Konstatuji, že jsem řádně odůvodněnou resignaci na úřad předsedy obecní správní komise doručil osobně již 16. července 1931 okresního úřadu, a že nadále neúřaduji ve funkci té. Táži se proto, komu předati mám agendu obecního úřadu.

J. L. Jozífek

Potom požádán byl okresní úř. Star. Bukvic, aby se ujal vedení obecního úřadu, když odepřel, vyzvána organizace nár. soc. zde, aby navrhla některého svého člena k funkci té. Navrhli opět Bukvice. Pak pozván byl k okresnímu úřadu Matura. Opět nadarmo. Pak pozváni: Jozífek, Morávek, Pajkrt Josef.
Jmenováni komisí pro vedení obecního úřadu s Morávkem v čele 5. 9. 1931. Od té doby starostuje tedy Morávek až do nových doplňovacích voleb obce. Jemu předal Jozífek obecní archiv v září 1931.
Místo Engliše min.financí Trappl.

Škola

Učitelé: Jozífek, řídící učitel, Vl. Hákova, uč., J. Zadrobil, uč. n. čslov., B. Vančura, uč. náb. brat., A. Kubínová, ind. učitelka.
Řídící učitel Jozífek onemocněl tak, že od 13. prosince 1931 ulehl a obdržel dovolenou do 24. března 1932.
Od 1. července 1931 ustanoven školníkem zde Fr. Klápště, tovární dělník
Do školy pořízeno radio s ampl. za 3 900 Kč z darů získaných říd. uč. Zdravotní stav žáků: Spála – 2 případy, zánět příušních žláz – 36, spalničky – 2, záškrt – 2, kašel a horečka, vymknutí a zlomení nohy, zánět průdušek, pohrudnice, středního ucha, mandlí, zkřivení krční obratle, střevní katar, revma, vymknutí ruky – ojediněle. Učitelstvu škrtnut byl vánoční příspěvek (13. služné)

Úmrtí v obci roku 1931

Úmrtí v obci roku 1931

František Melich Závrší, č. 33 * 24. 12. 1861 † 6. 1. 1931
Fr. Bárta Líšný, č. 18 * 12. 6. 1853 † 9. 1. 1931
Fr. Kopal Líšný, č. 59 * 12. 10. 1879 † 5. 2. 1931
Fr. Šimková Líšný, č. 36 * 20. 2. 1850 † 2. 3. 1931
Marie Čechová Líšný, č. 70 * 2. 7. 1862 † 4. 3. 1931
Fr. Mlejnková Libentiny, č. 2 * 23. 4. 1851 † 15. 3. 1931
Fr. Dolenská Líšný, č. 5 * 27. 7. 1865 † 15. 4. 1931
Josef Pekař Líšný, č. 16 * 2. 2. 1855 † 14. 7. 1931
Fr. Matěchova Líšný, č. 63 * 8. 3. 1876 † 18. 10. 1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí

Převážně deštivé, úroda dobrá, ovoce hojně, včely rok nepříznivý. 16. 11. 1931 duha od tov. k Jalůvčí – bez deště. Poměry drahotní a výdělkové zhoršeny, pláště v oboru textil. a sklářském. 19. 12. 1931 továrna zastavila práci úplně.

Novostavby

Hlaváč František, č. 87
Mastník V., č. 85
Brožek Jan, č.86
Koucký Stanislav, č. 88
Přestavba:
Véle B., č. 45
František Laurych koupil dům č. 41 od Stanislava Kouckého za 45.000 Kč

Rok 1932

Potřeba řádná: 66.271 Kč
Úhrada řádná: 6.530Kč
Schodek: 59.741Kč

Přirážky:
115% k dani činžovní: 1 200Kč
350 % k daním ostatním: 22.123Kč
Celkem: 23.323 Kč

schodek neuhrazený 36.418 Kč žádán z prostředků zemských.

Samospráva v obci

Podle nařízení okresního úřadu z 5. 9. 1931 neresignovavší 3 členové obecního zastupitelstva Jozífek Josef, Morávek L. a Pajkrt Josef a zbylých 6 náhradníků, kteří nebyli vlastně k resignaci oprávněni: Flajšman Stanislav, Hajný Štěpán, Hradek K., Mastník Fr., Patřičný Vít a Véle Jáchym tvoří obecní zastupitelstvo a 6 nových náhradníků. Při volbě doplň. nemají býti voleni čl. rezignovační a netřeba dbáti poměrného zastoupení politických skupin. Výsledek voleb těch buď oznámen dne 11. září 1931 ve škole konané a zvoleni lístky 6 hlasy ze 7 odevzdaných (nepřítomni: Patřičný Vít a Mastník František) Jiřička František, Kučera Josef, Novotný Stanislav, Libentiny, Pekař Martin, Strnad František, Véle Bohuslav – za náhradníky všemi 7 hlasy zvoleni: Pekař Josef, Lhoták Jan, Pekař Josef č.16, Brožek František, Libentiny, Véle Jar. a Marx Alex. Písemně dotázáni sdělili, že volbu přijímají.
Ustavující schůze takto doplňovacího obecního zastupitelstva stanovena okresním úřadem na 27. 4. 1932 konána byla ve škole, při ní okresní úřad zastupoval E. Pleskot, řídící učitel z Vrátu.
Zvolila: Starostou L.Morávka, nám. Josefa Kučeru, do obecní rady Josefa Jozífka, Stanislava Novotného, Bohuslava Véle. Do finanční komise: Františka Strnada, K. Hradka, M. Pekaře, pokladníkem Františka Jiřička. Komise ostatní jednak nově zvoleny, jednak doplněny. Tím, zde se nastaly v naší samosprávě opět poměry normální a klid po delších bojích, jež nesloužily obci naší ani ku prospěchu, ani ke cti. Za provizorního úřadování 3 členné komise navázáno jednání s lesní správou v Hrubém Rohozci o koupi lesa cca 32 ha z tamního panství, jež jsou v našem katastru. O té věci konány 3 schůze občanstva. Konstatováno, že by les ten stál s výlohami přes 200 000Kč, jejž za nynějších poměrů nikterak opatřiti nelze, pročež od koupě té upuštěno. 29. února 1932 konána politická pochůzka o úpravě podjezdu u školy pro dostavbu okr. silnice s mosty. (Rozhodující činitelé prohlásili projekty. Pittela Branzemeter za nezpůsobilý a projektovaný směr za nevhodný, čímž směr tento potřeben. Také zájemci: Vilém Pajkrt a Josef Kučera jímž by byla tato silnice zabrala pozemky, odepřeli souhlas. Přitom Vilém Pajkrt připomněl, že prý měla býti proto svolána schůze občanstva dřív, než tento směr byl zvolen, jak prý o tom v 1 schůzi obecního zastupitelstva bylo jednáno. Morávek se rozpomněl, že takový návrh dával ve schůzi obecního zastupitelstva dne 11. února 1930 a zjistil, že za tenkráte zastupitelstvem, zapomněl do protokolu zapsati a napsal do tehdejšího protokolu dodatečně).
Člen Morávek žádá, aby ke schválení plánů byla svolána schůze občanstva ku rozhodnutí. Ve schůzi občanské dne 16. dubna 1932, kdy onen protokol čten, konstatoval bývalý starosta Koucký, že ona poznámka v minulé schůzi čtena nebyla, a že tam teď byla připsána dodatečně a učinil u četnictva na Morávka udání pro podvod. Z toho vzniklo rozsáhlé soudní řízení, jež skončilo 16. 9. 1932, kdy Morávek zproštěn úplně obžaloby pro zločin podvodu. Výlohy obhajoby musel si ovšem sám zaplatit práva volebního, se nezdařil.
Zemskému úřadu podáno obsáhlé memorandum o kritických finančních poměrech naší obce a žádost o poskytnutí bezúročné půjčky asi 160.000 Kč na úhradu všech dluhů našich z prostředků zemských, doložené touto tabulkou:

Obec. přirážky a příděly z vyrovnávacího fondu za rok 1925–1932
tabulka
Při intervencích slíben větší příděl za rok 1932 a konstatováno, že žádost o příděl v roce 1931 došel od okresního úřadu až v dubnu 1931 a proto k ní nemohlo býti přihlíženo. (Měla býti povolána ob. úřadu – Bukvic – přímo z úřadu. Po úspěšných intervencích členů obecní rady Morávka a Jozífka u zem. úřadu a parlam. zástupců (Crha, Dubický, Havlín) opět s dostavbou naší silnice. Okresnímu úřadu podána v té věci žádost, jež byla v Semilech vyřízena příznivě a zvolána k zemskému úřadu s doporučením, aby dostavba byla provedena podle systému Crhova z prostředků zemských. (Projekt původní ing. Farského) Na obci žádáno vykoupení pozemků a 5% rozpočteného nákladu. Poněvadž továrník Menčík odepřel jakoukoli pomocí komise a obec.zastup. hraditi 5% jednak získáním stavebních (Kámen a Jozífek), jednak pracovními silami a dobrovolnými dary občanů. Občanská schůze v té věci konaná,nepřinesla žádoucího rozřešení, protože podány a přijaty návrhy neuskutečnitelné. Věc je na dobré cestě a nenechá-li usnouti, může býti v dozírné době uskutečněna.
Na zastávku zavedeno světlo od sekundární sítě "V.E.". Když vítr staré sloupy vedení z továrny vyvrátil a vedení to zničil, nákladem 606.60 Kč. Poškozená střecha na zastávce opravena za 630 Kč. Zastávka má také nepřátele. V posledních letech ukradeny tam hodiny (za 140 Kč), růže z kola (6 sazenic), žárovka ze záchodu 2x, klíč od záchodu, šoupátko, ba i z pokladny p. Voskovi někdo přes 50 Kč uloupil. Škůdce zůstal nevypátrán. Kanál od Libentinské zahrady k zastávkové jímce vyčištěn za 331.90 Kč, na účet Nedvídkův obci zaslaný za opravu kanalizace přispělo ne jednou pro vždy obnosem 50 Kč.Paní Hejdukové z Pardubic zaplacen osadní dluh bývalou správou obec. zapomenutý – 1 000 Kč s 5% úrokem za 3 roky. Do chorobince okr. přijat Josef Hoření z Libentin. Nový výbor 3x volený, zvolen konečně dohodou: (Josef Pekař, č. 16, Stanislav Flajšman, Bohuslav Véle – E. Nedvídek, V. Vaňátko)

Honitba v revíru líšenském na příští období po dvakráte pronajata p. vrch. stráž. Heriánovi z Malé Skály za rvč. 100 Kč. Když 2x pronájem ten okresním úřadem. zrušen, pronajata p. Al. Menčíkovi za roč. 5 000 Kč na rok 1932–1938. Tím i tento nechutný spor některými činiteli uměle vyvolaný skončen.

Krize a sociální péče o nezaměstnané

Továrna Menčíkova zahájila znovu práci 1. 3. 1932 jen asi s 80 ti dělníky. 16. 4. 1932 zastavila úplně opět, když dělnictvo nepřistoupilo na zhoršené mzdy Menčíkem nabízené. V říjnu tohoto roku navázáno jednání znovu, ale bezvýsledně. Menčík začal zatím pracovati ve Vrchlabí, a tak počátek provozu v továrně zdejší odsunut do nedozírna vinou z části neústupností dělnictva.
Krize ve sklářství je úžasná a výdělkové poměry proto zde hrozné. Organizovaní textiláci požívají podpory v nezaměstnanosti podle gent. systému, v některých případech větší, než byla mzda, ostatní jsou odkázáni na žebračenky (stran. akce 10 Kč pro zvol., 20 Kč pro živitele rodin týdně), nebo na dobročinnost veřejnosti. Jaký div, že i těchto akcí je místy zneužíváno a že z toho vzniká závist podporovanými, udání i na starostu a členy komise stravovací. Obnosy věnované na podpory nezaměstnaným nejsou malé.

mlíčenky: (1/2 mléka denně pro děti nezaměstnaných od 11. 1. do 31. 12. 1932) rozděleno u nás 690 mlíčenek za 4391 Kč
žebračenky: (Státní stravovací akce po 10 Kč týdně): v lednu 40, v prosinci 620 od 11. 1. do 31. 12. 1932 rozděleno 2880 kusů po 10Kč – 28.880Kč
Okresní péče pro mládež zaslala 200 Kč na ošacení dětí. Poděleno bylo: 8 dětí botami, 2 svetry, 4 punčochy. Řídící učitel 20 vánoček za 7 Kč – celkem 34 dětí za 359 Kč (19 Kč doplatila místní školní rada)
28 rodin poděleno bylo brambory celkem 22 za 50 kg a 6 za 20kg, 1220 kg za 40h za 488 Kč
Ministr sociální péče rodinám s dětmi vánoční příspěvek 128 poukázka 10 Kč = 1 280 Kč
6 rodin uhlí po 40 kg = 25g za 20Kč = 500 Kč
Místní sbírka pro nezaměstnané 275 Kč, 370 kg bramborů, 18 bochníků chleba, 10 kg mouky, 5 kg masa, 5 kg jablek, 2 šaty, 1 povlak na peřiny, 3 boty, 1 pračka, 1džbán na petrolej. Poděleno celkem 53 rodin.
Textilní odboč. nár. soc. rozdělila 136 členům po 10 kg mouky pro 3 krát, tj. 30 kg * 136 = 4 080 kg mouky
"Svépomoc" konsum 25 bochníků chleba
Textilní odboč. nár. soc. podpory podle gent. systém 136 čl. 24. 9. 1931 do 31. 12. 1932 vyplatila celkem 324.226,90 Kč podpory sklářům kronikáři neznámy, rovněž podpory úřednické a od všeobecného pensijního ústavu.
Textilní odboč. soc. dem. vyplatila svým 74 členům za dobu od 1. ledna do 31. 12. 1932 – 165.089 Kč. Neuvedeny zde podpory za 500 Kč přestárlým, star. a invalidní pojištění, váleč. invalidům, vdovských a sirotčích rent. zapisovateli neznámy.
Z uvedeného vidno, že si podporovaní nezaměstnaných v naší malé obci (603 obyvatel) vyžádalo obětí nemalých.

Škola

Řídící učitel Jozífek měl zdravotní dovolenou do 13. 12. 1932, pak žádal o pensionování. Zaň učila od 1. 1. do 30. 6. 1932 učitelka M. Věchtova, od 1. 9. dosud učí zaň Jar. Pfeifer. Správu školy vede učitelka Vlasta Hákova. Individuální učitelka Kubínova měla též dovolenou, od 1. 4. 1932 dána do pense. Za ni učila ženské ručním pracem 1. 1. – 16. 2. 1932 učitelka Věchtova, od 16. 2. – 30. 6. 1932 M. Václavů, od 1. 9. 1932 dosud Zd. Laurynova. Náb. čsl. do 1. 9. 1932 J. Zadrobil, od 1. 9. 1932 Jan Frolík. Náb. bratr. do 30. 6., od 1. 9. Jan Dušek.
Epidemie žáků byly jen mírné.

Úmrtí v obci

Úmrtí v obci
Anna Laurychova Líšný, č. 1 *5. 7. 1860 † 2. 2. 1932
Fr. Mastník Líšný, č. 63
člen mšv. a ob. z.
* 4. 10. 1885 † 11. 3. 1932
Josef Halama Líšný č. 5 * 14. 5. 1862 † 20. 4. 1932
Ant.Hudková Líšný č. 58 *15. 3. 1871 † 26. 4. 1932
Petr Kneř Líšný č. 28 * 27. 3. 1858 † 1. 5. 1932
Ludila Obštová Líšný č. 80 * 30. 7. 1877 † 27. 6. 1932
Anna Hoření Líšný č. 41 * 17. 9. 1860 † 2. 7. 1932
Růžena Daníčková Líšný č. 1 * 14. 3. 1892 † 20. 7. 1932
Anežka Válová Líšný č. 63 * 10. 12. 1863 † 28. 8. 1932
František Hoření Libentiny č. 7 * 15. 4. 1853 † 5. 10. 1932
Josef Hoření Libentiny č. 4 * 12. 12. 1861 † 8. 11. 1932
v chorob. v Ž. B.
Amálie Salabova Líšný č. 44 * 10. 7. 1910 † 26. 11. 193
v Kosmonosích

Úmrtí mimo obec osob význačných

Úmrtí mimo obec osob význačných
Dr. V. Šolc st. Turnov † 27. 11. 1932
Gust. Habrman býv. ministr školství † 22. 3. 1932
Tomáš Baťa   † 18. 7. 1932
Antal Stašek senior č. spis., ze Semil † 9. 10. 1932
Dr. Josef Scheiner, star. Č.OS † 11. 1. 1932

IX. slet všesokolský v Praze na paměť 100 výročí Mir. Tyrše od 5. 6. – 6. 7. 1932 zdařil se nad očekávání.

Novostavby

Ladislav Maryška mladší, Libentiny, č.9
František a Kristýna Šilhánovi, Líšný, č. 89 – Při této stavbě spor o použití soukromé cesty k Libentinům, dosud neskončen.

Požáry v okolí

Mlýn ve Splzově 20. 3. 1932,
brusírna Havelkova v Zelcích 1932,
stodola u mlýna (Hušek Stanislav), Splzov.

Trafiky se vzdal v Líšném Vilém Pajkrt, zatímně přidělena host. Čížkovi, det. zadána Vítu Patřičnému, č. 13 od 1. 12.

Poměry výdělkové

Kritické, předměty denní potřeby trochu zlevnily.

Počasí

Jaro deštivé, léto nebývalo teplé a krásné. 2. 10. 1932 v noci bouřka, hromobití, vichřice, kroupy. Úroda ovoce příznivá, ostatních plodin dobrá, včely rok dobrý.

Nové daně

Obratová zvýšena o 50 %,
důch. o 40%,
kuřivo o 20%,
zápalky o 50%,
kvasnice o 100%.

Gážisté srážky ze služného 2–10%.

Vláda

Živnostníci přešli do opozice, místo Mlčocha min. žel. Hůla. Po prázdninách rekonstrukce vlády s předsedou Maly Petrem, Česným, min. vnitra Bradářem, ministrem vojenství Bechyněm, ministr železnic Hodžan, ministr orby. Ostatní beze změny.
V obecním zastupitelstvu nastoupil za zemřelého člena Františka Mastníka 1. náhradník Josef Pekař, č. 72, v místní školní radě zaň Emil Nedvídek, stavitel, č. 77.
Žádost obecní rady, aby obecní schůze směly býti konány ve škole za náhradu hotových výloh (úklid, světlo, po případě vstup) byla ve schůzi mrš. dne 24. 6. 1932 zamítnuta. (Pro: Jozífek, proti: Nedvídek, Probošt, Hákova, Šikola nehlasoval). Tím ovšem sympatie obecního zastupitelstva vůči škole, jichž tak škola potřebuje, nezískány.

Obec

Počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
slabý déšť 17 °C 8 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 10/6 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 7/2 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 8/0 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný