Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1933–1939


Rok 1933

Rozpočet na r. 1933

Řádná potřeba: 82.089 Kč
Úhrada: 16.115 Kč
Schodek: 65.974 Kč

Přirážky:
200% k d. činí ze zákl. 1030,20 Kč = 2060 Kč
350% k.d. ostat. ze zákl. 6.193,70 Kč = 21.667 Kč
Celkem: 23.727 Kč
Neuhrazený schodek: 42.247 Kč

Správa v obce

Po odchodu říd. učitele J. L. Jozífka do pense provedeny zaň nutné změny. Do knihovní rady zvoleni: L. Morávek, Štěpán Hajný a učitelka Vl. Háková, knihovníkem uč. J. Pfeifer, kronikářem, do letopisecké komise: Fr. Strnad, Štěpán Hajný a uč. Fr. Fol, do místní osvětové komise K. Hrodek, do obecní rady Fr. Strnad, do finanční komise jmenován za B. Jiřičku, jenž se odstěhoval do Turnova, okresním úřadem B. Šolc, v obecním zastupitelstvu nastoupil J. Lhoták. Říd.učitel J. L. Jozífek byl jmenován čestným občanem Líšného.

Škola

Řídící učitel J. L. Jozífek byl dán dnem 1. března 1933 na trvalý odpočinek. Zastupující říd. učitelka Vlasta Háková jmenována zatimní říd. uč. na zdejší škole, učitel J. Pfeifer učitelským čekatelem. V únoru vyučovala ženským ručním pracím pí. uč. Havlíčková. Od 1. března 1933 do 28. června 1933 opět výp. uč. Zdena Laurynová. Náboženství Jednoty bratrské vyučováno nebylo, protože žáci žádali o zproštění.
Místní školní rada byla doplněna náhradníkem J. Velem, pokladníkem zvolen E. Nedvídek, zapisovatelem říd. uč. Vl Háková. Školníkem ustanoven Jáchym Vele. Zdravotní stav žactva celkem uspokojil až na 21 onemocnění planými neštovicemi. Vážnější epidemie se nevyskytla. V měsíci lednu a únoru prováděna ve škole stravovací akce. V 30 dnech rozdány žactvu 1973 polévky.

Úmrtí v obci roku 1933

Úmrtí v obci roku 1933
Fr. Kocour Líšný * 26. 9. 1860 † 9. 2. 1933
M. Hajná Líšný č. 75 * 16. 1 1889 † 16. 4. 1933
M. Vélová Líšný č. 24 * 16. 1. 1853 † 26. 4. 1933
Jáchym Vele Líšný č. 25 * 22. 10. 1851 † 12. 5. 1933
Fr. Voska Líšný č. 39 * 23. 10. 1870 † 9. 9. 1933
Jáchym Vaňátko Líšný č. 23 * 15. 3. 1852 † 2. 9. 1933
Fr. Štěkr Líšný, č. 5 * 26. 7. 1859 † 6. 10. 1933
M. Koutská Líšný č. 88 * 24. 9. 1858 † 14. 2. 1933
Bř. Matěcha Líšný, č. 64 * 9. 2.1813 † 14. 2. 1933

Úmrtí význačných osob mimo obec

Dne 12. prosince 1933 zemřel v Hostivaři u Prahy náš státník Antonín Švehla. Podlehl srdeční slabosti po zápalu plic, který právě překonal.

Novostavby

V č. 84 Krist. Šilhánové provedena přístavba.
V obci provedena úprava cesty od č. 72 až k č. 43 – od nádražního podjezdu ke škole.
Na podzim započato s rekonstrukcí silnice z Železného Brodu do Vranového, na níž povoleno z? Půjčky práce? 5 mil. Kč. Provádí ji fifka fima Ing. V. Havlík a spol. z Prahy. Dostavba silnice líšenské, znovuzřízení obou mostů, přestavba podjezdu dosud neuskutečněna, ale rozpočty a detailní projekt zadán k vypracování fifka firma A. Moravec v Praze (Ing. Bělina).
Koupě lesů (50 ha) obcí neuskutečněna pro nemožnost získati za ně obnos 190.000 Kč.

Požáry

28. 2. 1933 o 1 hod. ráno vyhořel domek Fr. Vosky č. 57 v Líšném.

Poměry výdělkové

Velmi neutěšené a svízelné. Nezaměstnané dělnictvo bylo proto odkázáno na akce podpůrné a stravovací z prostředků veřejných ještě více než v letech předešlých. Slabé zlepšení nastalo započetím práce v továrně 9. října 1933.

Počasí

Jaro deštivé a studené. 20. 3. 1933 odpoledne byla silná bouře s krupobitím.
Úroda příznivá.
Nových daní nebylo.
Vláda zůstala beze změn.

Zapsal
J. Pfeifer
učitel

Kronika v letech 1934–1937 nebyla sepsána


Rok 1938

Obecní rozpočet na r. 1938

Potřeba řádná: 84.165 K
Úhrada řádná: 31.457 K
Schodek: 52.708 K

Přirážky 200 % k dani činžovní činí 1.285 * = 2.570
Přirážky 400 % k daním ostatním činí 1.563 * = 6.252
= 8 822
Neuhrazený schodek 43.88 bude žádán z vyrovnávacího fondu.
Kuratorium pomocného fondu zaplatilo za obecní úroky v Kampeličce ve Vrátu 2.564.80 K a městské spořitelně v Železném Brodě 2.099.40 K. Zemský úřad rozpočtový příspěvek 6 000 K.

Úmrtí v obci

Josef Barta, Libentiny, rol., narozen, zemřel 4. 1. 1938
Františka Hujerová, Líšný, text. dělnice, naroz., zemřela 15. 5. 1938
Ludvík Kujan, Líšný, děl., narozen, zemřel 8. 7. 1938
Alexandr Marks, Líšný, dítě, narozen, zemřelo 21. 8. 1938
Jaroslav Dolenský, Líšný, dělník, narozen, zemřel 28. 9. 1938
Anežka Patřičná, Líšný, výměnkářka, nar., zemřela 24. 10. 1938

Sociální poměry a péče o nezaměstnané

Sociální poměry mezi obyvatelstvem nejsou celkem příznivé, část textilního dělnictva odjíždí do Prahy do továrny firmy Sochor. Tímto odjížděním a pobytem za práci mimo domov je dělnictvo ve veliké nevýhodě, neboť z části výdělku musí uhraditi stravné, byt a nocležné a jízdné po železnici, takže jen malým obnosem mohou přispěti na vydržování jejich rodin doma. Skláři pracují též omezeně, jen v určitém oboru výroby je více práce. V továrně v roce 1938 provoz úplně zaražen. Malá část lidí zaměstnána v Turnově a Železném Brodě. Ze státní stravovací akce dostalo se podpory průměrně 172 rodinám. Poukázky na odběr potravin poukazovány rodinám po celý rok. Rodinám dostalo se následujících naturálií:
Rozděleno bylo:
Mouky 1.210 kg
brambor 169 q
Cukru 760 kg
kávy žitné 40 kg
Tuku 170 kg

Brambory poukázalo ministerstvo sociální péče od svazu pěstitelů brambor. Cena neznámá.

Dávky v obci

Dávka ze zábav vynesla 927.80 K
Dávka ze psů 862.50 K
Dávka z používaných místností 748 K
Dávka nápojová 915 K
Dávka ze hry v karty 40 K
Dávky z masa 860 K
Dávka z elektrické energie 176 K
Dávka z přechodného ubytování 410 K
Dávka z návěstí 181 K
Poplatky za úřední úkony 944.50 K
Stavební poplatky 20 K
Dohromady 6 084.80 K

Místní školství

Ku prospěchu místního školství je svědomitost a neúnavná píle členů sboru učitelského při práci školní a při výchově mládeže. Pečováno je o navazování stálého styku mezi učitelstvem a rodiči, což se projevuje pořádáním školních besídek a na schůzkách rodičovského sdružení. Velmi naprospěch místnímu školství je zdárná působnost členů místní škol. rady, kteří zájmy školy dobře hájí a o rozvoj místního školství pečují. Na závadu místnímu školství jsou neutěšené sociální poměry většiny obyvatelstva v Líšném, z nichž je většina sklářů a text. dělnictva, z nichž mnozí nenalézajíce doma obživy musí za výdělkem do Prahy - Turnova, čímž na příjmech následkem placení noclehu bytu jsou zkracování. Těmito neblahými poměry nesmírně v mnohým rodinách trpí mládež, což je závadou pro zdárnou práci ve škole a ohrožuje i prospěch mnohých dětí, které trpí podvýživou a nedostatkem.

Provedené opravy

Podle schválených rozpočtových položek provedeny v roce 1938–1939 následující opravné práce na zařízení školném:

Zřízeny dvě nové záchodové žumpy z betonu s uzavíracím poklopem, s odtokem spodních pramenů. Práce vyhotovena p. stavitelem E. Nedvídkem nákladem 2 023.50 K.
Prozkoušeny tyče hromosvodné firmou Tokan z Turnova nákladem 25 K.
Oprava žlabu v předu vystužením novými háky provedl klempýř Hušek ze Splzova nákladem 60 K.
Oprava lavic vyspravení - doplnění závěrů na kalamáře zhotovil truhlář p. N. Kolařík za odměnu 148 K.
Nátěr lavic barvou a emailem včetně barvy a fermeže malíř Hošek za obnos.

Ošacovací a stravovací akce

Neutěšené sociální poměry mezi obyvatelstvem a velká nezaměstnanost byly důvodem, že výbor rodičovského sdružení správa školy a místní školní rada zavedly stravování chudé školní mládeže a věnovaly péči ošacenéí žactva. Správa školy vyšetřila, že některým dětem z chudobných rodin nedostává se jednotlivých součástek oděvních, které by jim rodičové velmi těžko byli opatřili. Přikročeno k realizování ošacení. Výdaje na pořízení jednotlivých součástek oděvních jako punčoch, rukavic, střevíců – kalhot – košil chlapeckých i dívčích, trik činily 1027.50 K
příspěvek okres. péče o mládež činí 600 K
vlastní peněžité prostředky – sbírky dar m.š.rady činí 375 K 52.50 K
Poděleno celkem 29 dětí.
Závěrečná zpráva o stravování žactva jeví se následovně. Stravování zahájeno 6. prosince 1938 a ukončeno 28. 3. 1939. Celkový počet stravovaných dnů byl 30.
Průměrný počet denně stravovaných dětí byl 40. Rozdáno bylo 1 200 porcí. na stravování přispěla zemská, komise pro péči o dítě 600 K
sbírka v obci 287.90 K
místní školní rada 200 K
příspěvek rodičů 182 K
elektr.družstva 69 K
celkem 1.338.90 K

Rok 1939

Obecní rozpočet na r. 1939

Potřeba řádná činí 54.108
Úhrada řádná činí 16.107
Schodek 37.407

Přirážky 200 % k dani činžovní činí
Přirážky 400 % k daním ostatním činí Neuhrazený schodek ?? a jeho uhrazení bude požadováno z vyrovnávacího fondu, který poukázal k tomu účelu 9 000 K

Úmrtí v obci

Matrika zemřelých vykazuje následující údaje:
Augustin Nejedlo, narozen 10. 8. 1863, zemřel 21. 1. 1939
Blažena Stínilová, narozen 1935, zemřela 12. 1. 1939
Alexandr Maier, narozen 16. 3. 1901, zemřel 24. 3. 1939
Pavla Novotná, narozena 13. 4., zemřela 8. 4. 1939
Jindřiška Veisová, narozena 4. 12. 1885, zemřela 18. 5. 1939
Jindřich Stínil, narozen 17. 7. 1864, zemřel 19. 12. 1939
Bohuslav Čížek, narozen 1. 8. 1887, zemřel 29. 12. 1939

Dávky v obci zavedené

Dávka ze zábav 760,60
Dávka ze psů 916 – K
Dávka z používaných místností 800
Dávka nápojová 900
Dávka ze hry v karty 40
Dávka z masa 870
Dávka z elektrické energie 181
Dávka z přechodného ubytování 423
Dávka z návěstí
Poplatky za úřední úkony 1 180
Stavební poplatky 30
Za dobrovolné udělení domovského práva 320
Úhrnem 6,535,60K

Úprava hospodaření v r. 1939

Ke konci r. 1939 nařízena úprava hospodaření potravinami a krmivy. Ve sbírce zákonů a nařízení částku 77. z 22. září 1939 vyšlo vládní nařízení? ze dne 18. 9. 1939, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě a hospodaření některými potravinami a krmivy. V posledních měsících r. 1939 bylo u nás zavedeno regulované vyživovací hospodářství. Jeho zařízení jest ještě odůvodněné a nutné, v důsledku nynějších poměrů, které vyžadují, aby spotřeba některých důležitých potravin byla řízena tak, aby se na každého dostal spravedlivý díl, aby jedni nežili v nadbytku, zatím co druhým by se potravin nedostávalo.
Řízené vyživovací v době všeobecného nedostatku potravin a životních potřeb, kdežto není se zavádí za normálních stavu zásob, aby se hned od počátku zamezilo plýtváním danými zásobami. Regulované vyživovací hospodářství týká se výrobců – obchodníků, ale i spotřebitelů. Spotřebitel nesmí při řízeném vyživovacím hospodářství nakupovati co by chtěl, nýbrž musí ve svých spotřebních zvyklostech přizpůsobiti a předpokládá to též ukázněnost obecenstva na nový způsob zásobování v zájmu pořádku. Jde také o to, aby při řízeném hospodářství vyživovacím zůstal v našem národě dobrý poměr mezi jednotlivými složkami národního hospodářství, t. j. výrobou – obchodem a spotřebou a k tomu musí přispěti všichni občané. Každý nechť si uvědomí, že je pevně umístěným kolečkem ve složitém hospodářském mechanismu a že každý jednotlivec je v něm řádně začleněn.
Výrobky na které se toto hospodářství vztahuje jsou: obilí – mlýnské výrobky – moučné výrobky – luštěniny – brambory – cukrovka – cukr – káva – kávové náhražky – olejnaté plodiny – suroviny pro výrobu olejů a umělých tuků – chmel – slad pivo – všechny druhy mas a masné výrobky – mléko a mléčné výrobky – vejce. Ministerstvo zemědělství může tento seznam výrobků omezit nebo rozšířit. Úřady a obce jsou povinny spolupůsobiti při provádění nařízení.
Aby bylo zabezpečeno spravedlivé rozdělování potravin mezi lid, dal ministr zemědělství uveřejniti 22. 9. 1939 vyhlášku, která s okamžitou platností zavádí seznamy pro domácnost. Potravinové kmenové lístky odběrné pro nákup potravin. Vyhláška uvádí tyto potraviny: maso hovězí – vepřové, telecí a výrobky z něho – mléko – smetana – máslo, sádlo – slanina a umělé tuky, mastné oleje – vejce cukr – káva.
Potravinové lístky vydávají obecní úřady. Zavedeny též lístky na poživatiny: krupice, kroupy, hrách – čočka – káva a čaj.
Odběrné lístky: na cukr, na mouku a chleboviny, na tuky umělé, máslo – sádlo, na maso, na mléko a mýdlo. Z přídělu cukru na týden 40 dkg na osobu, z přídělu tuku 3 1/2 dkg na osobu.
Zásobování brambory. Rozhodnutím výše uvedených ministerstev byl ponechán obchod brambory volným. Stanoveny maxilmální ceny za 1q žlutomasých 80 K, za 1q bílých 70 K. Nezdaněný cukr povolen výnos 99,162/39 IV. A. povolilo ministerstvo financí ku krmení včel. Základ včelstev béře se dle stavu k 20. 6. 1939. Zneužití přídělu cukru se přísně trestá. Nařízením č. 209/39 dne 30. IX. 1939 upravuje se výroba a zpracování mléka, mléčných výrobků, tuků a vajec.

Obec

Počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
polojasno 29 °C 17 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 31/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 17/11 °C
sobota 22. 6. zataženo 21/9 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný