Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Líšný
Líšný

1951–1952


Rok 1951

Správa obce:

Složení jako v minulém roce

Činnost MNV

V soutěži o nejlepší obec v r. 1950 nedosáhla zdejší obec dobrého umístění, neboť se nepodařilo udělat pokroky v přeměně soukromého hospodaření na hospodaření kolektivní v družstvu.

Organizační pomoc MNV

V roce 1951 docházel do zdejší obce t. zv. patron obce s. Hofman(úředník ONV), okresní důvěrník pro výrobu a výkup s. Štěpánek (organizační důvěrník HD), a újezdní tajemník s. Rubeš. Mnoho lidí – málo však skutečné pomoci!

Zřízení místních tajemníků

Proto se rozhodla naše úřední místa zrušit všechny uvedené instituce a od 1. ledna 1952 dosadit do obcí t. zv. místní tajemníky.

Obecní hospodaření

Rozpočet obce byl jako loni zapojen do státního rozpočtu. Roční příjmy dosáhly 53 000 Kčs a veškeré výdaje včetně akce 5M a investic 255 000 Kčs.

Odvody

Letos bylo ze zdejší obce odvedeno k výkonu vojenské služby 5 vojáků. Nástupní termín byl letos po prvé 1. listopadu. Ze základní služby se vrátili 3.

Ohlasy důležitých veřejných událostí

Studená válka mezi Západem a Východem trvala v neslábnoucí síle. Pokračoval však také boj za mír. I ve zdejší obci provedeno hlasování na zachování míru. Všichni občané na 100% hlasovali za mír.

Zásobování obyvatelstva

V minulém roce byla úplně uvolněna mouka a chléb. Ačkoliv byla dobrá úroda a dovoz nevídaných rozměrů, nastala v zásobování těmito poživatinami veliká krize.
Byla zajisté vyvolána nepřáteli režimu. Vláda byla nucena dát tyto produkty opět do vázaného oběhu.V létě nastala krize v zásobování masem. Projevila se na vázaném trhu snížením měsíční dávky o 30 dkg(na 1,20kg) a na volném trhu maso téměř nebylo. Příčina toho je dle vládního prohlášení v tom, že živočišná výroba (jako zemědělská vůbec!) je zastaralá, neproduktivní. Ke konci roku 1951 ohlásila vláda pronikavou úpravu vázaného trhu. Nejvýznačnějším bodem vyhlášky je, že samozásobitelem veškerými potravinami (mimo cukr) jsou všichni majitelé zemědělské půdy (t.j.) i potravin) na 1/2 ha. Dále rolníci, kteří nesplní dodávkovou povinnost, nedostanou ani lístek na cukr, mýdlo a textil. Smysl je jasný. Donutit zemědělce, aby hledali nové cesty výrobní (v družstvech) a ti nejmenší, aby se zapojili do práce v průmyslu. Má být také vystupňován třídní boj na vesnici a rok 1952 má být v ČSR to, jako byl rok 1929 v SSSR.

Činnost politických stran

Ve zdejší obci byla organisovaná pouze KSČ. Jejím předsedou byl soudruh Bohumír Šourek. Tato strana řídila veškeré dění v obci.

MAV NF (Místní akční výbor národní fronty) s předsedou s. Vilémem Kinským dozíral na zachovávání politické linie vlády a organizoval veškeré politické podniky.

Škola

Ředitelem školy je nadále Josef Pešta. Letos měla škola (národní) 26 žáků. Zkouší se zde nový způsob vyučování na jednotřídních školách (sovětský vzor). V podstatě jde o vyučování ve 2 směnách. Připojením závodu BARABA na školní vodovod bylo položeno nové vodovodní potrubí. Přípojka ke škole zároveň s odpadem byla po mnoha těžkostech dokončena v říjnu. O prázdninách 1951 bylo zapsáno 20 dětí. 18 dětí se úplně stravovalo. V tomto roce se stravování značně zlepšilo. Dělníci patronátního závodu věnovali dětem na vánoční nadílku 8 000 Kčs. 4. prosince na svátek patronů n. p. Baraba odevzdaly děti mateřské školy stuhu s věnováním milým patronům.

VOK – MLK

Veřejná obecní knihovna byla přeměněna na Místní lidovou knihovnu. Nový knihovník Josef Hoření se dobře osvědčil. Pod jeho vedením nabývá knihovna pravého poslání. Počet čtenářů i výpůjček stále stoupá.
Počet čtenářů: 82
Návštěv: 1 745
Výpůjček: 5 000

Přednášky – jubilea – slavnosti

I v tomto roce byly pořádány t. zv. Hovory s občany. Byly veřejné hovory o škole. Přednáškami osvětlen význam Mezinárodního dne žen, 1. máje, 9. května, 7. 11. (VŘR) aj. KSČ oslavila slavnostním shromážděním 30 let trvání Komunistické strany Československa. Uspořádán Sokolský den s bohatým a pestrým programem. Zvláště pozoruhodný byl 14. 4. 1951? Pochod míru", kterého se zúčastnilo 620 obyvatelů z Líšného a z Vranové. 3. 1. 1951 se zúčastnila široká veřejnost včetně mládeže projevu spisovatelky Jarmily Glazarové, delegátky ČSR na sjezdu delegátů světového výboru obránců míru ve Varšavě na théma: ?Průběh kongresu a boj za mír ve všech zemích světa" v sokolovně v Líšném.
Kursy:
KSČ pořádala pro své členy 2. a 3. rok stranického školení. Třetího roku se mohli zúčastnit i nestraníci.

Stav mezd

Tento rok bylo z vládních míst poukazováno na to, že mzdy rostou rychleji než produktivita práce. Byla učiněna opatření, která mají tomuto zjevu zabránit (např. ?mzdové úkony pro jednotlivé závody?). Dle sdělení předsedy vlády je průměr dělnických mezd 5 000 Kčs. Přitom ovšem jsou i mzdy menší, zvláště v distribuci (kolem 3 000 Kčs).
V tomto roce jsou již všechny práce znormovány a platí se dle Státního katalogu práce.

Ceny

Životní potřeby se kupovaly jednak na vázaném trhu (na lístky) – jednak na trhu volném.

lidový salám: 160 Kčs
tmavá tlačenka: 120 Kčs
sekaná pečeně: 80 Kčs
skopové: 80 Kčs, 100 Kčs, 120 Kčs
koňské: 50 Kčs, 45 Kčs, 45 Kčs

Snížené ceny potravin na volném trhu

Ministerstvo vnitřního obchodu oznamuje snížení ceny některých potravin podávaných na volném trhu. S platností od 5. července 1950 zavádějí se tyto ceny: 1 kg na volném

máslo: 450 Kčs
umělý tuk: 250 Kčs
cukr: 120 Kčs
káva: 1 200 Kčs
rozinky: 400 Kčs
pomeranče: 120 Kčs
sardinky (1 malá krabička): 200 Kčs
salám uherský: 1 000 Kčs

Počasí

Leden: na začátku mrazy do 10°C – později obleva, deště. Od 11. padal sníh do výše 1/2 m, brzy však mizel.

Únor: Téměř bez sněhu – nemrzlo, 13.2. 15°C

Březen: od 1. do 6. mrazíky, potom zase teplo

Duben: ranní mrazíky – málo deště

Květen: studený – vláhy dostatek

Červen: chladný – deště, bouřky, větry – na stromech mnoho hmyzu

Červenec: začátek chladný, málo vláhy – teplých dnů málo

Srpen: na začátku bouře s lijáky, později klidněji a tepleji

Září: teplé a suché počasí

Říjen: téměř po celý měsíc ranní mrazy. Nespadla ani kapka deště.

Listopad: Na začátku ještě ranní mrazy, brzy však přestaly. Postřiky celkem slabé 26. poletoval první sníh.

Prosinec: téměř bez mraků, bez sněhu, občas déšť nebo mokrý sníh

Jarní práce dobře provedeny. Brambory někde zdržely deště. Žně i sklizeň brambor byly rychle provedeny. Úroda byla celkem dobrá. Chvíli méně sypalo a brambory byly menší. Seno se špatně sušilo pro časté deště. Borůvek a malin bylo málo, houby téměř nerostly. Včelaři si celkem chválili.
JZD ani v tomto roce nebylo ustaveno. Nelze říci, že rolníci nebyli o nových formách a jejich výhodách přesvědčováni. MNV organizoval přesvědčovací kampaně. Veřejní činitelé využívali každé příležitosti k popularizaci družstevnictví. Vše však ztroskotalo o organisovaný odpor některých rolníků.

Živnosti

V tomto roce zaniklo soukromé pekařství u J. Buchara, který bude napříště péci pro PKD Semily a dodávat výrobky do místní prodejny PKD Líšný (u Šulců). Držiteli soukromé živnosti jsou dosud i:
Rudolf Netřebský, hostinský
Bohumil Chvalina, holič
Josef Hoření, krejčí
Stanislav Pekař, obuvník

Spolky

Nevyvíjely (kromě Sokola) téměř žádnou činnost. Částečně se probouzí ČSM (závodní organizace PBZ). Sbor dobrovolných hasičů změnil naprosto ve smyslu vládních nařízení svou organizační podobu. Při MNV ustaven? Místní požární sbor s velitelem Jáchymem Velem?.

Zdravotnictví

Zákon o jednotné zdravotnické péči počítá i s t. zv. místními zdravotníky. Ze zdejší obce vyškolen Jáchym Vele. V obci byla provedena akce PN. Všichni občané ve stáří 15–40 let se podrobili odběru kapky krve ke zkoumání na pohlavní nemoci. Později se všichni občané nad 15 let podrobili rtg. snímku plic. Byla provedena též kontrola tbc u dětí.

Zapsal
Josef Pešta
kronikář

Rok 1952

Místní národní výbor pracoval ve složení jak bylo vytvořeno reorganizací MNV k 1. říjnu 1951.

Místní tajemník

Ministerstvo vnitra, jsouce si vědomo četných nedostatků v práci národních výborů, zřídilo pro všechny národní výbory pomocníka v osobě tzv. místních tajemníků. Dosud byli místní tajemníci jen na velkých národních výborech, od 1. 1. 1952 na všech národních výborech. Jejich hlavní úkol spočívá v tom, aby střežili politickou linii NV, aby se nestalo, že by některý NV pracoval proti duchu ústředních směrnic. Dále mají radou pomáhat novým členům NV a rychle je zapracovat. Jak se však dalo předpokládat, mnohde se z místního tajemníka stala pouhá administrativní síla, čímž je jeho hlavní poslání zatlačeno.
Výběr místních tajemníků provedlo kádrové oddělení ONV z nejuvědomělejších dělníků – komunistů na různých pracovištích.
U nás tuto funkci zastává soudruh Vlastimil Rubeš, bývalý sklářský dělník v Loučkách. Do zdejší obce dochází 3 dny v týdnu. Další 3 dny dochází do obce Vranové, kde působí rovněž ve funkci místního tajemníka.

Činnost MNV

V akci 5 M (pěti miliard) měla být provedena stavba hasičské nádrže a v budovatelském úkolu oplocení zahrady a hřiště při národní a měšťanské škole v Líšném. Úkol první ani druhý nebyl splněn.
Místní rozhlas, který byl opatřen již v r. 1951, byl v srpnu instalován. Jak MNV pomáhala při socializaci vesnice je zapsáno dále. Své běžné každodenní úkoly vyřizoval národní výbor plynule a dobře.

Zásobování

Od 1. 1. 1952 nastaly pronikavější změny ve vázaném přídělovém hospodářství. Bylo omezeno vydávání různých přídavkových lístků a rolníci s výměrou nad 0.5 ha se stali úplnými samozásobiteli a dostávali pouze lístek na cukr a mýdlo, když splnili všechny své dodávkové povinnosti. Cukru měli 1 kg měsíčně. Lístky byly jiné pro pracující, jiné pro nepracující (staré ženy) a jiné pro důchodce. Vesničtí boháči (kulaci) a osoby vyhýbající se práci nedostávali vůbec lístky. Také šatenka byla pro pracující a t. zv. základní (s méně body). Který rolník nesplnil čtvrtletní dodávku, nedostal v dalších měsících lístky.

Škola

V učitelském sboru a správních zaměstnancích pří národní a mateřské škole nenastala změna. V budově národní školy je nadále umístěna mateřská škola s celodenní péčí a se stravou.
Počet žáků k 31. 12. 1952 na národní škole 36, na mateřské 18.
Pod vedením ředitele školy nacvičili žáci pásma zpěvů a básní a vystoupili veřejně při oslavách a při? Hovorech s občany". Byla též nacvičena a s velikým úspěchem sehrána dvakrát v Líšném divadelní hra? Jak květinky přezimovaly". Se hrou byl podniknut zájezd do Voděrad, okres Turnov a polovina výtěžku věnována národní škole ve Voděradech. O úspěch se zasloužili mnozí členové SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a hlavně Milda Novotný jako zkušený režisér.
14. listopadu 1952 byl pro žáky národní školy slavnostním dnem. Za přítomnosti okresního vedoucího Svazu Československé mládeže se konala ustavující schůze pionýrského organizace. Přihlášku podalo 15 žáků 4. a 5. post. ročníku. Vedoucí pionýrského oddílu na škole se stává Maruše Velová, žákyně 2. ročníku gymnasia v Semilech.

Děda Mráz

Kalendářní rok 1952 byl ve škole zakončen 20. prosince 1952 pohádkovou postavou dědy Mráze. Bylo to po prvé v naší škole. V přítomnosti rodičů a přátel školy, zástupců místního národního výboru (B. Šourek, předseda – Vlastimil Rubeš, tajemník) a členů patronátního závodu zpívaly a tancovaly děti kolem vánočního stromku a hrály scénky ke spokojenosti všech přítomných. Velikým překvapením pro dospělé i děti byl náhlý příchod skutečného dědy Mráze, jehož postavu představoval Ladislav Stánský, t. č. školský referent, velmi dobrý divadelní herec. Děda Mráz přinesl pro každého hodnotný dárek. S napjetím poslouchali děti i dospělí jeho vyprávění. V dětech zanechal nezapomenutelnou vzpomínku na vánoce s dědou Mrázem.

Patronát

U příležitosti splněné 4. roku pětiletého plánu navštívili žáci 19. 12. 1952 slavnostní schůzi závodu PBZ Líšný a přednesli tam recitaci a zpěvy. Děti mateřské školy se zúčastnily slavnostní schůze závodu Baraba a přednesl jim také svoje umění. PBZ daroval pro školu stravovnu 3 000 Kčs. Závod Baraba věnoval dětem mateřské školy v upomínku na přestavbu tunelu v Líšném 4 sáňky.

MLK

Místní lidová knihovna zaznamenala výpůjček: 6 912, čtenářů 100, 1 492 knih.
Knihovna vyznamenána čestným uznáním ONV v Semilech titulem ?Vzorná knihovna".
V osobě knihovníka nebylo změny.

Činnost politických stran

Na počest Měsíce československo – sovětského přátelství, z lásky a vděčnosti k sovětskému lidu byla v obci uvedena v činnost 18. 10. 1952 odbočka Svazu československo-sovětského přátelství, jejímž předsedou byl zvolen Ladislav Stránský.
V listopadu 1952 byla provedena reorganizace místního národního výboru. Dosavadní předseda Bohuslav Vele odstoupil ze zdravotních důvodů a novým předsedou byl zvolen Bohumír Šourek, dosavadní předseda KSČ, bývalý živnostník (malíř).
Školským referentem se stává Ladislav Stránský. Dřívější školský referent Bohumír Šulc převzal funkci referenta finančního.
Předsedou KSČ zvolen Stanislav Janeček, listonoš, který svoji funkci řádně zastával.
Pro své členy pořádala strana KSČ (celostátně) další rok stranického školení. Učitelem roku stranického školení byl s Vladimír Hozda, učitel střední školy ve Vranovém.
Předsedou AV NF byla Nasťa Takáčová – Mastníková, úřednice ONV v Semilech, která usilovně propagovala ustavení JZD ve zdejší obci a pod jejím vlivem byly dodávány přihlášky do JZD místním zemědělcům, které však byly organizovaně vraceny nevyplněné doporučenými dopisy na MNV. Soudružka Takáčová plnila úkoly nadnesené stranou KSČ a vládou velice svědomitě.

Kino – přednášky – oslavy

Putovní kino z Liberce promítalo pro zdejší občany v sokolovně 3 filmy. Vedle několika přednášek politických příležitostných (MDŽ – VŘR) byly uspořádány přednášky zdravotnické, doprovázeny filmem, které byly v hojném počtu občany navštěvovány.
Slavnostní zakončení školního roku bylo spojeno se Sokolským dnem. Děti národní a mateřské školy vyplnily program tancem a zpěvy a rytmickým cvičením.
K oslavě VŘR (Velká říjnová revoluce) pořádán tradiční štafetový běh. Vlastní oslava pod záštitou SČSP konána v zasedací místnosti v Sokolovně. Kulturní program vyplnila školní mládež.
28. 11. 1952 Slavnostní beseda s občany. Promítán film o životě kolchozníků.
20. 12. 1952 Oslava narozenin J. V. Stalina.

Počasí

Celý leden mírné počasí, nejnižší teploty kolem 1°C s popraškem sněhu. Teprve 26. 1. napadlo trochu více sněhu a mrazy stouply na -4°C.

Únor: Začátek studený (do -10°C) do 8. padal hustě sníh. Ke konci měsíce přišla obleva.

Březen: málo sněhu – bez mrazů. 3. přiletěli špačci. Potom ihned sníh stál úplně, začaly však silné ranní mrazy, které škodily obilí. V druhé polovině deště, sněhové plískanice a mrazíky.

Duben: začínal sněhem a zimou. 8. byl první teplý den. 10. přiletěly vlaštovky. Zbytek měsíce byl teplý a suchý.

Květen: po suchém, teplém začátku pršelo téměř obden. Od 15. začaly zimy s ranními mrazíky. 20. padal hustě sníh. Zima s dešti trvala do konce měsíce.

Červen: chladno – deště až lijáky. V tom byla prováděna senoseč. Teprve 28. se počasí uklidnilo.

Červenec: od začátku sucho a teplé letní počasí po celý měsíc. Ke konci po 3 dny slabě pršelo.

Srpen: začátek pěkný – suchý. V polovině prudká vedra kolem 37°C. Konec deštivý

Září: celý měsíc deště a chladno

Říjen: opět deště a chladno jako v září.

Listopad: 7. sníh a mrazíky do -5°C vydržely se střídavou oblevou až do konce

Prosinec: mrazíky do -12°C. Silné sněžení.

Polní práce

Jarní polní práce se značně opozdily následkem dlouhých zim v březnu a začátkem dubna. Do polí možno jít až v polovině dubna, zato však práce byla rychle skončena. Senoseč byla velmi obtížná pro stálé deště. Byla dokončena teprve v polovině (2.) června.
Žně začaly koncem července a vcelku byly dobře provedeny. V kterých obcích nespěchali, nesklidili v září třeba vůbec. Brambory se kopaly v deštích, setí v deštích. Kde v jiných obcích čekali na lepší čas, nesklidili ani brambory, mnoho cukrovky zůstalo v zemi a není zaseto.

Úroda

Seno – průměrná úroda – špatně usušené.
Obilí – úroda dobrá.
Brambory – Po vzejití omrzly, narostly menší a kopaly je do poloviny října v deštích.
Včelstvo – Byl tak nepříznivý rok, že bylo nutno v květnu přikrmovat.
Ovoce – Ve zdejší obci nebylo ani ovoce, ani ořechů (až na ojedinělé případy). Vše na jaře zmrzlo.

Socializace vesnice – JZD

V obci hospodaří rolníci dosud soukromě. Místní národní výbor organizoval spolu se stranou KSČ hromadný nábor, který nepřinesl žádnou změnu. Rolníci projevili nedůvěru. Někteří malí zemědělci na JZD toužebně čekali a po neuskutečnění postupovali půdu MNV (Poslt Jan – přestárlý, Pajkrt Vilém – nemocný). Překvapující bylo, že předseda ZR národního podniku PBZ Líšný s. Václav Mastník podepsal mezi prvními odhlášku od JZD za závod, který vlastní pozemky.

Škůdcové hospodářských plodin

V červenci byly nalezeny na bramborových kulturách majitele Marie Pekařové č. 16 larvy mandelinky bramborové ve velkém množství. Parcela byla asanována. Ihned byly zavedeny denní hledací akce škodlivého brouka a byly objeveny další postižené kultury.

Živelné pohromy

Za živelní pohromu lze počítat květnové mrazy se sněhem, které zničily veškeré ovoce, brambory a zeleninu, pokud byla nasázena.

Rada žen

Při MNV organisovaná t. zv. Rada žen. Je to pomocný orgán MNV. Předsedkyní je s. Anežka Stuchlíková. Výbor ustaven 17. 6. 1952.

Zapsal
Josef Pešta
kronikář

Obec

Počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
polojasno 29 °C 17 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 31/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 17/11 °C
sobota 22. 6. zataženo 21/9 °C

Stav vody v Jizeře

Stavy a průtoky na vodních tocích:

Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.1 (pla.cz)

nahoru

Líšný